Przetargi.pl
Wyprodukowanie sadzonek z trawy morskiej (zostera marina) przy realizacji projektu pn. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej (ZOSTERA) w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 674 20 34 (36)
 • Data zamieszczenia: 2013-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
  ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 58 674 20 34 (36)
  REGON: 19055477400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmzp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek Miedzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyprodukowanie sadzonek z trawy morskiej (zostera marina) przy realizacji projektu pn. Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej (ZOSTERA) w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia - część nr 1: Wyprodukowanie i dostawa sadzonek. Sadzonki muszą być wyprodukowane z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) w ilości 25 250 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 30 września 2014 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej jeden liść o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC. 1.2. Przedmiot zamówienia - część nr 2: Wyprodukowanie i dostawa sadzonek. Sadzonki muszą być wyprodukowane z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) w ilości 25 250 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 30 września 2014 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej jeden liść o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC. 1.3. Przedmiot zamówienia - część nr 3: Wyprodukowanie i dostawa sadzonek. Sadzonki muszą być wyprodukowane z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) w ilości 25 250 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 30 września 2014 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej jeden liść o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC. 1.4. Przedmiot zamówienia - część nr 4: Wyprodukowanie i dostawa sadzonek. Sadzonki muszą być wyprodukowane z traw pochodzących z Zatoki Puckiej wewnętrznej (in vitro lub wegetatywnie) w ilości 25 250 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) w pojedynczych bio - degradowalnych pojemnikach (po 3 rośliny na jedną doniczkę posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm) lub na bio - degradowalnych matach o wymiarach 1m x 1m (rośliny posadzone w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm w rzędzie poziomym, na jednej macie o wymiarach 1m x 1m. Poszczególne rzędy powinny być oddalone od siebie również na odległość nie mniejszą niż 5 cm. Rośliny powinny być posadzone w tzw. szachownice) i dostarczone w stanie nienaruszonym do zamawiającego nie później niż do 30 września 2014 roku. Sadzonki muszą mieć co najmniej jeden liść o długości nie mniejszej niż 5 cm. Sadzonki muszą być aklimatyzowane do zasolenia 4-7 PSU i temperatur od 2 do 20oC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmzp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach