Przetargi.pl
Wymiana okapów dachowych na budynku Szkoły Podstawowej w Koczale.

Zespół Kształcenia i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 77-327 Koczała, ul. Szkolna 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8574275 , fax. 059 8574275
 • Data zamieszczenia: 2009-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia i Wychowania
  ul. Szkolna 16 16
  77-327 Koczała, woj. pomorskie
  tel. 059 8574275, fax. 059 8574275
  REGON: 77127033700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okapów dachowych na budynku Szkoły Podstawowej w Koczale.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ciesielskie polegające na wymianie okapów dachowych na budynku Szkoły Podstawowej w Koczale. Zakres robót obejmuje: - rozebranie desek okapowych - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej ( dwukrotna impregnacja grzybobójcza) materiały wykonawcy - wywiezienie materiałów z rozbiórki Szczegółowy opis robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej - zał. nr 7 oraz przedmiarze robót - zał. nr 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia musi spełnić następujące warunki: - musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , - musi posiadać uprawnienia do wykonywania ww działalności oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - od wykonawcy oczekuje się starannego zapoznania z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy - wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem oferty Z ubiegania o zamówienie wyklucza się - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne , o których mowa w art. 22 Prawa zamówień publicznych - nie spełniają warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: - jest niezgodna z ustawą , - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny. - wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej - jej treść jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: Formularz ofertowy na formularzu stanowiącym załącznik- nr 1 do SIWZ Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik - nr 2 do SIWZ W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie , ten dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia : a) dla osoby przewidzianej do pełnienia kierownika budowy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. Wykaz wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania u udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadającym swoim rodzajem i wartością wartość wykonanych robót nie mniejsza 40.000 zł netto robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania stanowiącym -załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł. Do wykazu należy dołączyć referencje - obowiązkowe wymagane przez zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną wraz z zestawieniem materiału i sprzętu. Na przedniej stronie kosztorysu należy podać stawkę roboczogodziny i wielkość narzutów- załącznik nr 4 Zaakceptowany i wypełniony wzór umowy , wyłącznie na przedstawionym wzorze przez Zmawiającego- załącznik nr 3 Informację o zatrudnieni podwykonawców.- wg wzoru stanowiącego- załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ,że a) nie otwarto jego likwidacji , ani nie ogłoszono upadłości , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa wyżej , zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty wspólnej oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty dla każdego partnera z osobna. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii dla każdego partnera osobno. Wyżej wymienione dokumenty mogą złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem zgodność za oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koczala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach