Przetargi.pl
Zadanie 1 – budowa drogi wraz z chodnikami wewnętrznymi Zadanie 2 – parking po wschodniej stronie drogi Zadanie 3 – parking po zachodniej stronie drogi w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1 – budowa drogi wraz z chodnikami wewnętrznymi Zadanie 2 – parking po wschodniej stronie drogi Zadanie 3 – parking po zachodniej stronie drogi w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ukształtowania terenu, budowy drogi wewnętrznej, chodników wewnętrznych wraz z pochylnią z balustradą ze stali nierdzewnej, miejsc postojowych oraz obsianie trawą terenu stanowiącego część kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane z zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1, załącznikiem graficznym nr 2 obrazującym zakres i obszar przedmiotu zamówienia, decyzjami Starosty Koneckiego nr BP.RS.7351-513/09 z dnia 30.11.2009 r, BP.RS.7351-513/09/10 z dnia 25.01.2011 r., BP.6740.49.2012.MW z dnia 23.03.2012 r., dokumentacją projektową budowy kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych przez biuro NEOINVEST Sp. z o.o. w 2009 r, 2010 r. oraz 2011 r. na dz. 6247/7 (dawniej 6247/2) obręb 5 Końskie – miasto. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie częściowe obiektu, dlatego też Wykonawca winien przewidzieć i wykonać roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a których realizacja jest niezbędna do poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wprowadza zmianę technologii wykonania części drogi wewnętrznej z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową wraz z krawężnikami betonowymi, dlatego też Wykonawca zobowiązany jest wykonać: Zadanie 1 - budowa drogi wraz z chodnikami wewnętrznymi 1) Roboty przygotowawcze i ziemne a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) – 0,128 km, b) roboty rozbiórkowe drogi o nawierzchni z trylinki – 670 m2, c) rozbiórka krawężników na odcinku od ul. Maratońskiej do ogrodzenia obiektu sportowego – 90 m, d) wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV – 163 m3, e) regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 2 szt., f) regulacja studni kanalizacji deszczowej – 3 szt., g) regulacja wpustów ulicznych – 6 szt., h) wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu – 111 m3, i) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 879 m2, 2) ustawienie krawężników a) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej gr. 2,0 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) – 264 m, b) ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15), na podsypce piaskowej gr. 2,0 cm – 22 m, 3) wykonanie podbudowy a) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 705 m2, b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm – 705 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej a) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości warstwy 7 cm – 705 m2, b) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy 4 cm – 705 m2, 5) wykonanie chodnika wewnętrznego bezpośrednio przylegającego do drogi a) ustawienie obrzeży betonowych 8x20x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) – 80 m2, b) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie kruszywa gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm – 160 m2, 6) wykonanie chodnika wewnętrznego wokół budynku zapleczowo-biurowego a) ustawienie obrzeży betonowych 8x20x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) – 176 m2, b) wykonanie pochylni z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie kruszywa gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm wraz z obustronną balustradą ze stali nierdzewnej o rozstawie pomiędzy pochwytami 1,0-1,1 m. Balustrada winna składać się z pochwytu z podwójnej rury fi 42,4 mm (dolny pochwyt mocowany na h=75 cm, górny na h=90 cm) na wspornikach stalowych, dwie rury nierdzewne fi 12, słupków wraz z zaślepkami z rur fi 48,3 mm z mocowaniem górnym do podłoża – 1 kpl. c) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie kruszywa gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm – 443 m2, 7) obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej robót, 8) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie częściowe obiektu. Zadanie 2 - parking po wschodniej stronie drogi Zadanie 2 będzie realizowane w przypadku zrealizowania zadania 1. 1) Roboty przygotowawcze i ziemne a) wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV – 49 m3, b) regulacja studni kanalizacji deszczowej – 1 szt., c) regulacja wpustów ulicznych – 1 szt., d) wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu – 326 m3, e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 414 m2, 2) ustawienie krawężników a) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej gr. 2,0 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) – 110 m, 3) wykonanie podbudowy a) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 482 m2, b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm – 482 m2, 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej a) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości warstwy 7 cm – 482 m2, b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy 4 cm – 482 m2, 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 2 szt., b) przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacja – 2 szt., 6) obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej robót, 7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie częściowe obiektu. Zadanie 3 - parking po zachodniej stronie drogi Zadanie 3 będzie realizowane w przypadku zrealizowania zadania 2. 1) Roboty przygotowawcze i ziemne f) wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV – 97 m3, g) wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu – 300 m3, h) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 910 m2, 2) ustawienie krawężników b) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej gr. 2,0 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) – 92 m, c) ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15), na podsypce piaskowej gr. 2,0 cm – 5 m, 8) wykonanie podbudowy a) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o wytrzymałości Rm-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 468 m2, b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm – 468 m2, 9) obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej robót, 10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie częściowe obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach