Przetargi.pl
Dostawa płytek i gwoździ ortopedycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 00030239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płytek i gwoździ ortopedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Płytek i gwoździ ortopedycznych szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej siwz. 2. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 5. Liczba pakietów – 2. 6. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33141700-7, 33141770-8. 7. Wraz z asortymentem należy dostarczyć kompletny zestaw narzędzi do zespoleń oraz kompletny zestaw narzędzi kostnych na okres obowiązywania umowy. Instrumentaria mają być kompletne, na opisanych (oznaczone miejsce narzędzia) statywach do sterylizacji, oddzielne do każdego rodzaju gwoździ i systemów płyt blokowanych, tak aby nie było konieczności sterylizacji ich części do zabiegów występujących jeden po drugim. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w komisie na Bloku Operacyjnym pełnego zestawu rozmiarów asortymentu wymienionego w załączniku numer 2 - po jednym komplecie dla każdej z pozycji. 9. Uzupełnienie stanu materiałów do zespoleń ortopedycznych (komisu) będzie realizowane w terminie do 2 dni od daty przekazania protokołu zużycia. 10. Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach do SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. 13. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 16. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 17. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo cenowym, przepisach na które zamawiający powołuje się w siwz i w projekcie umowy. 18. Zamawiający zgodnie z delegacją art. 24aa u.p.z.p. dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz oferty, b) Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie wybranych przez Wykonawcę pakietów, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, d) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, e) Informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia w swojej ofercie); f) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach