Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni do nauki zawodu: Technik mechatronik i Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2019-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni do nauki zawodu: Technik mechatronik i Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu: Technik mechatronik i Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom. 2. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Cześć 1 zamówienia – PRACOWNIA OZE oraz Część 2 zamówienia – PRACOWNIA MECHATRONIKI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty wraz z formularzem cenowym, dotyczącego części, na którą składana jest oferta 2) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz jeżeli dotyczy: 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania zamawiającego przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Zamawiający nie wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zw. z brakiem warunków szczegółowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach