Przetargi.pl
Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: "Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej" Zamówienie obejmuje 2 części: Część nr 1: Zakup i dostawa zestawów dydaktycznych z zakresu energetyki odnawialnej do pracowni nr 35 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej; Część nr 2: Zakup i dostawa zestawów dydaktycznych z zakresu klimatyzacji do pracowni nr 35 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej. Przedmiotem zamówienia w zadaniu 1 jest zakup i dostawa zestawów dydaktycznych i laboratoryjnych dla pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej tj. pozyskanie energii cieplnej, energii elektrycznej, biopaliw i energii z wodoru. Zadanie 1 obejmuje również zakup i dostawę laboratoryjnych i rzeczywistych zestawów do produkcji energii odnawialnej tj. systemu kolektorowego do produkcji energii cieplnej oraz systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej oraz urządzeń pomiarowych np. natężenia promieniowania słonecznego czy prędkości wiatru. Przedmiotem zamówienia w zadaniu 2 jest zakup stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych dla pracowni klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej np. stanowisk związanych z układami klimatyzacji i pomp ciepła. Zadanie 2 obejmuje również zakup i dostawę specjalistycznych narzędzi, urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych do uruchomienia układów klimatyzacyjnych np. zestaw do napełniania i opróżniania urządzeń klimatyzacyjnych czy zestaw do kielichowania rur. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej ul. Kałusa 3; 41-710 Ruda Śląska Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3.1 – 3.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach