Przetargi.pl
„Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatniach uczniowskich oraz wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 25-378 Kielce, ul. Zgoda
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 36 76 181 , fax. 41 36 76 935
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
  ul. Zgoda 31
  25-378 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 36 76 181, fax. 41 36 76 935
  REGON: 29244005000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz1.kielce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatniach uczniowskich oraz wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatniach uczniowskich oraz wymianą okien budynku warsztatów szkolnych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 - Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach Zakres robót do wykonania: • Rozbiórka pokrycia z warstw papy termozgrzewalnej • Rozbiórka betonowych czap kominowych • Demontaż obróbek blacharskich, instalacji odgromowej wraz z elementami • Przygotowanie całej powierzchni dachu/podłoża, uzupełnienie tynków, szlicht betonowych, tynków na kominach itp. • Krycie płytami styropapy grubości 20cm, • Pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną dkd wierzchniego krycia; • Wykonanie obróbek murów ogniowych, kominów, kominków wentylacyjnych, sztyc itp. papą termozgrzewalną dkd, • Wymiana wpustów dachowych, • Wykonanie nowych rur spustowych z blachy, wykonanie obróbek blacharskich • Zabezpieczenie osłonami z blachy perforowanej otworów wentylacyjnych w kominach; • Montaż listew dociskowych z blachy ocynkowanej (docisk na ściankach kolankowych i na kominach). • Instalacja odgromowa • Uziomy poziome, prętem stalowym 6mm – około 168,20m • Uziomy pionowe, prętem stalowym 6mm do złącza z płaskownika – około 32,0m • Wsporniki stalowe, iglice z pręta stalowego, złącza kontrolne, • Przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji odgromowej STANDARD MATERIAŁOWY/WYKOŃCZENIA: Materiał do termoizolacji: • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK (parametr równoważny lub lepszy) • Wytrzymałość okładziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa. • Płyty grubości do 200 mm sklasyfikowane w klasie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako nie rozprzestrzeniające ognia, EPS100, Papa nawierzchniowa zgrzewalna wierzchniego krycia: • osnowa z włókniny poliestrowej; • masa asfaltowa - bitum modyfikowany elastomerem SBS; • wykończenie powierzchni górnej – posypka mineralna gruboziarnista; • wykończenie powierzchni dolnej – folia termotopliwa; - grubość – 5,2 mm; • maksymalna siła rozciągająca wzdłuż – 1 200 N/50 mm±300N/50 mm (wydłużenie 50±10%); • maksymalna siła rozciągająca w poprzek – 950 N/50 mm±200N/50 mm (wydłużenie 50±15%); • reakcja na ogień – klasa E; • odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF Elementy blacharskie: • kratki zabezpieczające na otwory wentylacyjne na kominach z blachy stalowej ocynkowanej gr. > 1,50 mm • listwa dociskowa na ściankach kolankowych i kominach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm Zadanie 2 - Wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach Zakres robót do wykonania: • Pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany, • Demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych • Demontaż wraz z utylizacją stalowych zaokienników (parapetów zewnętrznych) w ilości zgodnej z zestawieniem stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, • Demontaż wraz z utylizacją, istniejącej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem wymienianej stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, • Przygotowanie podłoża do montażu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie, • Montaż stolarki okiennej stalowych uchwytów systemowych oraz niskoprężnej piany poliuretanowej, • W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a oknem, • Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem • Wymiana istniejących zaokienników (parapetów zewnętrznych), na nowe wykonane z blachy stalowej o cynkowanej gr. 0,5mm powlekanej w kolorze • RAL 3007 • Wyrobienie glifów wewnętrznych szpachlą gipsową wraz z gruntowaniem i malowaniem emulsją akrylową w kolorze białym, lub kolorze istniejących glifów. • Wyrobienie glifów zewnętrznych, wraz zmalowaniem, ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI Ilość sztuk do wymiany: 39. Parametry okien zgodnie załącznikiem zestawienia stolarki i przedmiarem robót. Uwaga: Wymiary stolarki okiennej są podane poglądowo (wymiar w glifie wewnętrznym lub zewnętrznym ściany) na potrzeby realizacji przetargu. Wykonawca robót jest bezwzględnie zobowiązany do własnych pomiarów otworów pod montaż nowej stolarki okiennej, przed zleceniem wykonania stolarki do realizacji w zakładzie produkcji. INNE INFORMACJE • Zorganizowanie i prowadzenie robót powinno przebiegać w sposób możliwie bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków Użytkownika; • Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy; • W proponowanej przez Wykonawcę cenie ryczałtowej zawarty będzie cały zakres prac niezbędny do należytego wykonania zadania z zachowaniem prawidłowej technologii robót a załączony przedmiar robót budowlanych ma charakter wyłącznie dokumentu pomocniczego mającego pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. • Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wcześniejsze zapoznanie się w terenie ze stanem istniejącym remontowanego dachu i stolarki okiennej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach