Przetargi.pl
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU: Część 1 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu ” Część 2 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” Część 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” Część 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” Część 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” Zadanie realizowane jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Gmina Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sandomierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU: Część 1 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu ” Część 2 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” Część 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” Część 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” Część 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” Zadanie realizowane jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” prowadzone jest z podziałem na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: - Część 1 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu”. - Część 2 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu”. - Część 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” - Część 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” - Część 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” Przedmiotem zamówienia jest realizacja poniższych zadań inwestycyjnych: Część 1 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu”. Zadanie realizowane zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ( Zgłoszenie nr AB.6743.1.110.2018 z dnia 21.05.2018 r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na remoncie elewacji budynku i schodów zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, wymianie metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na działce nr ewid. 1108/1 przy ul. Rynek 28. Część 2 „ Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu”. Zadanie realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę ( Decyzja nr 243/2018 z dnia 12.06.2018r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na wymianie pokrycia dachu, oraz remoncie elewacji budynku, przypory i schodów zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej na działce nr ewid. 1106 przy ul. Rynek 30. Część 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” Zadanie realizowane zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ( Zgłoszenie nr AB.6743.1.109.2018 z dnia 21.05.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegające na remoncie elewacji budynku i schodów zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na działce nr ewid. 1073 przy ul. Zamkowej 6. Część 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” Zadanie realizowane zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (Zgłoszenie nr AB.6743.1.108.2018 z dnia 21.05.2018r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na remoncie elewacji budynku i schodów zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na działce nr ewid. 1072 przy ul. Zamkowej 8. Część 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” Zadanie realizowane zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ( Zgłoszenie nr AB.6743.1.107.2018 z dnia 21.05.2018r. ) jako zadanie inwestycyjne polegające na remoncie elewacji budynku i kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic i zabytkowych lamp z numerami na działce nr ewid. 1134/1 przy ul. Opatowskiej 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia (każdego budynku) określają: dokumentacja projektowa, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca rozdział II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz rozdział III (projekt umowy). Dla każdej części zamówienia (każdego z budynków) opracowano dokumentację projektową odpowiednio pn. a) Dla części 1 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu” b) Dla części 2 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” c) Dla części 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” d) Dla części 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” e) Dla części 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu”. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części tj. 1,2,3,4,5. Zestawienie głównych robót budowlanych podane zostało w przedmiarach robót. Ww. zestawienie (poszczególne pozycje przedmiarowe) mają charakter jedynie pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania przetargowego stanowią integralną część SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, 2) wykonać również wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji, 3) wykonać dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach ( w razie konieczności ). Wykaz głównych robót budowlanych objętych zadaniem: a) Opis przedmiotu zamówienia dla części I zadanie pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu ” 1) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynków i malowania ścian, wymiany obróbek blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu kamiennych cokołów. 2) Wymiana pozostałej stolarki okiennej. 3) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych lamp z numerami itp. które znajdują się w elewacji budynku. b) Opis przedmiotu zamówienia dla części II zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” 1) Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, dokonanie przeglądu konstrukcji dachu po rozebraniu pokrycia i wykonanie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze dachówki istniejącej. 2) Wykonanie docieplenia stropu poddasza płytami styropianowymi. 3) Wykonanie docieplenia kominów i ogniomurów płytami styropianowymi wraz z wykonaniem na nich wyprawy elewacyjnej tynkarskiej. 4) Dokonanie przeglądu opierzeń blacharskich i orynnowania, oraz odtworzenie instalacji odgromowej. 5) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynków i malowania ścian, remontu uszkodzonych miejsc dekoracji sztukatorskiej, oraz remontu kamiennych cokołów i schodów zewnętrznych, a także przypory od strony południowej i komina ciepłowniczego. 6) Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 7) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych lamp z numerami itp. które znajdują się w elewacji budynku. c) Opis przedmiotu zamówienia dla części III zadanie pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 6 w Sandomierzu” 1) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynków i malowania ścian, wymiany obróbek blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu płyt balkonowych, cokołów kamiennych i schodów zewnętrznych. 2) Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 3) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych lamp z numerami itp. które znajdują się w elewacji budynku. d) Opis przedmiotu zamówienia dla części IV zadanie pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 8 w Sandomierzu” 1) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynków i malowania ścian, wymiany obróbek blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu płyt balkonowych, cokołów kamiennych i schodów zewnętrznych. 2) Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 3) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych lamp z numerami itp. które znajdują się w elewacji budynku. e) Opis przedmiotu zamówienia dla części V zadanie pn. „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” 1) Remont elewacji budynku w zakresie remontu tynków i malowania ścian, wymiany obróbek blacharskich na gzymsach i podokiennikach, oraz remontu płyt balkonowych, cokołów kamiennych i schodów zewnętrznych. 2) Wykonanie docieplenia kominów płytami styropianowymi wraz z wykonaniem na nich wyprawy elewacyjnej tynkarskiej. 3) Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 4) Wymiana zniszczonych metalowych skrzynek, kratek wentylacyjnych piwnic, zabytkowych lamp z numerami itp. które znajdują się w elewacji budynku. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części tj. 1,2,3,4,5. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga!!! Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Równoważność materiałów: W sytuacji gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały w w/w dokumentach. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w/w dokumentami. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrów jakościowych, należy rozumieć wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w stosunku do określonych rozwiązań W ciągu 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy do zaakceptowania przez Zamawiającego osobno dla każdej części tj. części 1,2,3,4,5 (dla każdego obiektu, którego dotyczy umowa). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - roboty budowlane, w tym m. in.: tynkarskie, malarskie, ciesielskie, dekarskie, wykończeniowe, konstrukcyjne, - roboty instalacyjne branży elektrycznej, - roboty pomocnicze i porządkowe. Szczegóły określone są w § 7 projektu umowy - Rozdział III SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: remont tynków, malowanie ścian i remont cokołów kamiennych. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projekt umowy – stanowiącego rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 3 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach