Przetargi.pl
Druk publikacji pt. " Panna na Oblęgorku i na frankach Nobla"

Muzeum Narodowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413444014 , fax. 413448261
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Pl. Zamkowy 1
  25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413444014, fax. 413448261
  REGON: 36620973600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk publikacji pt. " Panna na Oblęgorku i na frankach Nobla"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku (projekt okładki, skład książki), druk offsetowy oraz oprawa publikacji o charakterze naukowym z kolorowymi zdjęciami pt. „Panna na Oblęgorku i na frankach Nobla” wraz z dostawą do Muzeum Narodowego w Kielcach – nakład 300 egzemplarzy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty: a) oferta na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), b) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. V pkt 5 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). UWAGA: Wykonawca, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia). Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. e) próbę składu tekstu wraz z kolorowymi zdjęciami – wg. załącznika 7a do SIWZ, opracowana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami przyznawania punktów w zakresie składu i łamania. f) próbę, którą stanowić będzie wydrukowany jeden egzemplarz książki o parametrach zbliżonych do opisu przedmiotu w załączniku nr 7. Próbka powinna być wydrukowana w technologii offsetowej i zawierać monochromatyczny druk oraz kolorowe fotografie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach