Przetargi.pl
36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  36 miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest 36 (trzydziestosześcio) miesięczna usługa wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz systemu zarządzania i monitorowania wydruków, obejmująca swym zakresem: 1.1. udostępnienie kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3, monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz drukarek laserowych monochromatycznych A4 w ilości opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz z dostawą oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i serwisowych pochodzących od producenta oferowanego sprzętu, 1.2. wdrożenie Systemu realizującego funkcjonalności: rozliczania kosztów, wydruku podążającego oraz monitoringu stanu urządzeń. Pod pojęciem Systemu należy rozumieć rozwiązanie informatyczne składające się z jednej lub wielu maszyn fizycznych lub wirtualnych realizujące wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. 1.3. serwis wymienionych wyżej urządzeń i systemu, 1.4. obsługę serwisową urządzeń drukujących, będących w użytkowaniu przez Zamawiającego, wykazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. W ramach realizacji opisanego powyżej przedmiotu umowy, Wykonawca: 2.1. Udostępni łącznie 135 sztuk urządzeń drukujących zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, przeprowadzi ich montaż i uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.2. Podłączy urządzenia do sieci elektrycznej i teleinformatycznej. 2.3. Zainstaluje wszystkie oryginalne materiały eksploatacyjne i serwisowe pochodzące od producenta oferowanego sprzętu (z wyjątkiem papieru) niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń. 2.4. Wykona instalację, konfigurację i integrację dostarczanych w ramach zamówienia Systemu wraz z urządzeniami drukującymi, zaprogramuje poszczególne funkcje umożliwiające korzystanie z funkcjonalności urządzeń. 2.5. Wykona instalację, konfigurację i integrację Systemu zarządzania drukiem z systemem kart zbliżeniowych Zamawiającego (przy udziale służb informatycznych Zamawiającego) 2.6. Wykona instalację, konfigurację i integrację Systemu zarządzania drukiem z systemem Microsoft Active Directory (przy udziale służb informatycznych Zamawiającego), 2.7. Wykona instalację niezbędnych sterowników opracowując i wdrażając optymalny sposób automatycznej instalacji sterowników urządzeń na stacjach klienckich i serwerach (przy udziale służb informatycznych Zamawiającego). 3. Szacowana ilość wydruków w okresie trwania umowy (36 miesięcy) wynosi 7 279 388 stron w tym: 3.1. 6 537 904 arkuszy A4 monochromatycznych 3.2. 741 484 arkuszy A4 kolorowych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 5. Zamawiający wymaga przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy urzędu administratorów lokalnych (nie więcej niż 4 osoby) z obsługi wdrożonego Systemu, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego po wdrożeniu. Czas szkolenia minimum 8 godzin roboczych. 6. Zamawiający wymaga przeszkolenia na miejscu max. 4 użytkowników z obsługi urządzeń wielofunkcyjnych wskazanych przez Zamawiającego, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego po dostarczeniu urządzenia do lokalizacji. Czas szkolenia minimum 2 godziny robocze. 7. Zamawiający na etapie oceny ofert może żądać przeprowadzenia testów zaoferowanego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego, celem potwierdzenia spełnienia wymagań zapisanych w specyfikacji. W celu przeprowadzenia testów Oferent/Wykonawca dostarczy niezbędną infrastrukturę sprzętowo-programową wystarczającą do przeprowadzenia testów oferowanego rozwiązania, w tym m.in. 3 modele oferowanych urządzeń (dwa urządzenia A3 wyposażone w czytniki kart i jedno urządzenie A4 oraz zaoferowane rozwiązania programowe. Termin przeprowadzenia testów rozpocznie się w 3 dni od dnia wezwania i będzie trwał nie krócej niż 5 dni roboczych. W ramach przeprowadzonych testów Zamawiający może żądać prezentacji wszystkich wymaganych funkcjonalności oferowanego rozwiązania. Testy zostaną przeprowadzone w godzinach pracy Urzędu w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Kryterium oceny jest spełnienie wszystkich funkcjonalności wskazanych w OPZ. Sposób ich oceny będzie odbywał się według zasady spełnia – nie spełnia. Brak wykazania co najmniej jednej funkcjonalności Systemu, wymaganej w Załączniku Nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy, biorącego udział w teście. 8. Wykonawca który przedstawi najkorzystniejszą ofertę winien jest złożyć Oświadczenie, że posiada certyfikaty w zakresie serwisu zaoferowanych urządzeń a ponadto przed podpisaniem umowy winien dostarczyć we właściwej formie certyfikaty wystawione przez producenta lub dystrybutora oferowanego sprzętu. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących poniżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy opisane w Załączniku Nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji umowy. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn. zm.), c) w przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu, o którym mowa w lit b), wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji umowy licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w lit. b) powyżej. d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. e) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zmawiającemu raportów raz na kwartał (wraz z fakturą) obejmujących informację o ilości etatów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wyczerpania kwoty oferty lub po upływie 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. raportu wraz z ostatnią fakturą. Raport winien zawierać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z imionami i nazwiskami tych osób, rodzaj umów o pracę, wymiar etatu, datę zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia raportu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. f) Wykonawca do realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy) przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, (wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do wzoru umowy). g) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących działalność operacyjną na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wedle wyboru Wykonawcy wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. Nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na 36 miesięczną usługę wydruku wraz z systemem drukowania centralnego, obejmującego flotę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (sprzęt) oraz system zarządzania i monitorowania wydruków” Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę, zaleca się dołączyć do oferty. Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, III piętro, pok. 363 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę wraz z pieczątką, datą i godziną wpływu do Starostwa, zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, c) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie powinno określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ważnych certyfikatów w zakresie serwisu zaoferowanych urządzeń wystawione przez producenta lub dystrybutora sprzętu - wg wzoru określonego w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach