Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 721 670 , fax. 412 721 679
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 721 670, fax. 412 721 679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pawlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów poprzez zakupienie biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz ich opiekunów w okresie od 01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r. Bilety miesięczne obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu dzieci i uczniów: 1. TRASA – Dąbrowa Dolna, Grabków, Krajków, Modrzewie, Stary Bostów, Nowy Bostów, Chybice szkoła – 58 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach i 2 bilety dla opiekunów. 2. TRASA - Wieloborowice, Pokrzywnica, Chybice szkoła- 16 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach i 1 bilet dla opiekuna uczniów. 3.TRASA - Bronkowice Dolne, Bronkowice, Radkowice Kolonia - szkoła – 8 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowicach i 1 bilet dla opiekuna. 4. TRASA – Jadowniki , Rzepin szkoła – 1 bilet dla ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie i 1 bilet dla opiekuna ucznia. 5.TRASA – Szeligi, Godów-Gębice, Godów szkoła – 10 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie i 2 bilety dla opiekunów uczniów. 6. TRASA – Bukówka, Zbrza, Nowy Jawor, Stary Jawor, Warszówek, Pawłów szkoła – 32 bilety dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie i 2 bilety dla opiekunów uczniów. 7.TRASA – Dąbrowa Dolna, Grabków, Krajków, Modrzewie, Łomno szkoła – 23 bilety dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie i 1 bilet dla opiekuna uczniów. 8. TRASA- Rzepinek, Świślina, Szerzawy szkoła – 41 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna. 9. TRASA - Brzezie, Łomno, Modrzewie, Wawrzeńczyce, Szerzawy szkoła – 38 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna uczniów. 10. TRASA – Tarczek, Szerzawy szkoła –8 biletów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna uczniów. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy Pawłów w zakresie tras dowozu i odwozu dzieci. Podane liczby biletów dla dzieci i uczniów oraz opiekunów są aktualne na dzień ogłoszenia zamówienia i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, jak również miejsca przystanków. Dzieci i uczniowie będą wsiadać na wyznaczonych przystankach publicznej komunikacji. Wykonawca nie będzie rościł rekompensaty finansowej jeśli ilość ta będzie inna niż oszacowana. Liczbę biletów miesięcznych określa Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących przewozu, pojazdy powinny być ubezpieczone i posiadać aktualne przeglądy techniczne. W pojazdach w okresie zimowym i letnim powinna być zapewniona odpowiednia temperatura. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów będzie realizowane w ramach komunikacji regularnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów w przedziale od rozpoczęcia odbywania przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 24 roku życia. Dzieci i uczniowie i ich opiekunowie będą wsiadały na wyznaczonych przystankach komunikacji publicznej. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Przejazdy dzieci i uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Liczba uczniów dowożonych w danym miesiącu na dzień publikacji ogłoszenia to 235 dzieci i uczniów w roku szk. 2019/2020 oraz 13 opiekunów. Ilość biletów miesięcznych dla uczniów może ulec zmianie w przypadku: a) zmiany liczby dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół w obrębie danej trasy dowozu; b) ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów; c) zmiany przepisów prawa oświatowego; d) zmiany organizacji roku szkolnego; g) zmiany planu nauczania w szkole (szkołach), zmiany planu lekcji w poszczególnych dniach tygodnia, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy; h) z innych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy; i) zmiany szkoły przez ucznia. 2. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nabywał będzie imienne bilety miesięczne dla dzieci i uczniów w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) w związku z tym jest upoważniony do ulgi ustawowej w wysokości 49% dla dzieci i uczniów od rozpoczęcia obowiązkowego wychowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 24 roku życia na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295). 2. Zamawiający nabywał będzie również bilety miesięczne bez zastosowania ulg ustawowych dla dzieci i opiekunów. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich dzieci, uczniów i ich opiekunów. 4. Dowozy będą realizowane z zapewnieniem przez Zamawiającego opieki. Opiekę dzieciom podczas przewozów oraz wsiadania i wysiadania z autobusów zapewni Zamawiający. Szczegółowy zakres zamówienia określają Załączniki do specyfikacji: Załącznik nr 1 do SIWZ na podstawie którego istnieją wytyczne do rozkładu jazdy oraz Kalkulacja cenowa Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starachowicach 06 8518 0006 2001 0000 0462 0003. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium na przetarg pn. „Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikające z odrębnych przepisów tj.: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach