Przetargi.pl
„Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Pawłów”

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 721 670, , fax. 412 721 679
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 721 670, , fax. 412 721 679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Pawłów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieciom uczęszczającym do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Pawłów poprzez zakupienie biletów miesięcznych dla dzieci i ich opiekunów (nauczycieli) w okresie od 01.09.2017r. do dnia 30.06.2018r. oraz od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. Bilety miesięczne obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu uczniów: 1. Szkoła Podstawowa w Chybicach 1) TRASA – Dąbrowa Dolna, Grabków, Krajków, Modrzewie, Stary Bostów, Nowy Bostów, Chybice szkoła – 79 bilety dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chybicach i 2 bilety dla opiekunów . 2) TRASA - Wieloborowice, Pokrzywnica, Chybice szkoła- 28 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chybicach i 1 bilet dla opiekuna. 3) TRASA - Dąbrowa Dolna, Grabków, Krajków, Łomno ( Zarzecze, Parcele) Modrzewie, Stary Bostów, Nowy Bostów, Chybice szkoła – 46 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chybicach/ Klasy Gimnazjum w Chybicach i 2 bilety dla opiekunów. 4) TRASA - Wieloborowice, Pokrzywnica, Chybice szkoła- 10 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chybicach/ Klasy Gimnazjum w Chybicach i 1 bilet dla opiekuna. Klasy Gimnazjum w Chybicach przywóz na godz. 7.05 odwóz o godz. 13.35, 14.25/15.05 Szkoła Podstawowa w Chybicach przywóz na godz. 7.55 odwóz o godz.13.35, 14.25. 2. Szkoła Podstawowa w Radkowicach ( siedziba Stary Bostów 8a, 27-225 Pawłów) TRASA - Bronkowice Dolne, Bronkowice, Radkowice Kolona, Radkowice szkoła, Radkowice (osiny), Radkowice wieś – Stary Bostów – 107 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radkowicach i 3 bilety dla opiekuna. Szkoła Podstawowa w Radkowicach przywóz na godz. 8.20 i 9.15 odwóz o godz. 13.10( 37 ucz.), godz. 14.00 (52 ucz.) , godz. 14.45 ( 18 ucz.) 3. Szkoła Podstawowa w Rzepinie 1) TRASA - Bronkowice Dolne, Bronkowice, Radkowice, Rzepin szkoła – 28 biletów dla uczniów Klas Gimnazjum w Rzepinie i 1 bilet dla opiekuna. 2) TRASA – Dąbrowa, Rzepin Drugi, Rzepin szkoła- 26 bilety dla uczniów klas Gimnazjum w Rzepinie i 1 bilet dla opiekuna. 3) TRASA – Jadowniki , Rzepin szkoła – 1 bilet dla ucznia Szkoły Podstawowej w Rzepinie oraz 1 bilet dla opiekuna. Klasy Gimnazjum w Rzepinie przywóz na godz. 8.00 odwóz o godz. 14.25 i godz. 13.35 Szkoła Podstawowa w Rzepinie przywóz na godz. 8.00, odwóz o godz. 13.35/ 12.45 4. Szkoła Podstawowa w Godowie TRASA – Godów, Godów szkoła – 11 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godowie i 1 bilet dla opiekuna. Szkoła Podstawowa w Godowie – przywóz na godz. 8.00 odwóz o godz. 14.20 5. Szkoła Podstawowa w Pawłowie 1) TRASA - Szeligi, Godów, Kałków, Pawłów szkoła – 24 biletów dla uczniów Klas Gimnazjum w Pawłowie i 1 bilet dla opiekuna. 2) TRASA – Stary Jawór, Nowy Jawor, Pawłów szkoła – 3 bilety dla uczniów Klas Gimnazjum w Pawłowie i 1 bilet dla opiekuna Gimnazjum w Pawłowie przywóz na godz. 7.30 odwóz o godz. 14.05. 3) TRASA - Bukówka, Zbrza, Nowy Jawor, Stary Jawor, Warszówek, Pawłów szkoła – 31 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłowie i 1 bilet dla opiekuna. Szkoła Podstawowa w Pawłowie przywóz na godz. 8.15 odwóz o godz. 14.10 6. Szkoła Podstawowa w Łomnie TRASA – Grabków, Krajków, Modrzewie, Łomno szkoła – 30 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łomnie i 1 bilet dla opiekuna. Szkoła Podstawowa w Łomnie przywóz godz. 8.00 odwóz godz. 12.15, 14.15 7. Szkoła Podstawowa w Szerzawach 1) TRASA – Jadowniki Zamaje, Jadowniki, Szerzawy, Rzepinek, Świślina, Szerzawy Szkoła- 27 bilety dla uczniów Klas Gimnazjum w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna. 2) TRASA – Łomno, Szerzawy szkoła – 2 bilety dla uczniów Klas Gimnazjum w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna. Klasy Gimnazjum w Szerzawach przywóz na godz. 7.25 odwóz na godz. 13.05, 14.15, 14.45 3) TRASA- Rzepinek, Świślina, Szerzawy szkoła – 39 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna 4) TRASA - Brzezie, Łomno, Modrzewie, Wawrzeńczyce, Szerzawy szkoła – 32 biletów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szerzawach i 1 bilet dla opiekuna. 5) TRASA – Tarczek, Szerzawy szkoła – 13 biletów dla uczniów i 1 bilet dla opiekuna Szkoła Podstawowa w Szerzawach przywóz godz. 7.25, 8.20 , 10.10 odwóz o godz. 12.05, 13.05, 14.00, 14.45. Przewidziana na dzień zamówienia liczba biletów dla uczniów – 537 szt. biletów dla uczniów oraz 21 szt. biletów dla opiekunów/nauczycieli z ulgą ustawową na rok szkolny 2017/18 tj. od 01.09.2017r do 30.06.2018r., razem 558 szt. W roku szkolnym 2018/19 tj. od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. liczba biletów ulegnie zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Forma wniesienia wadium: 1.forma pieniężna; 2. poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancja bankowa; 4. gwarancja ubezpieczeniowa; 5. poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 .). Sposób wniesienia wadium. 1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej: 1) należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego nr 06 85180006 2001 00000 462 003 z dopiskiem: wadium na: „Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Pawłów”. 2. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonej w pkt od 2 do 5 1) dokument musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP; 2) dokument musi obejmować cały okres związania ofertą tj. termin 30 dni. 3) oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć najpóźniej w dniu składania ofert tj. do 08.08.2017r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w jednym opakowaniu z ofertą, jednak w formie nie zszytej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikające z odrębnych przepisów tj.: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach