Przetargi.pl
Dostawa pojazdu cięzarowego z urządzeniem hakowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27600 Sandomierz, ul. Przemysłowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 322 844, , fax. 158 322 876
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
  ul. Przemysłowa 12
  27600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 322 844, , fax. 158 322 876
  REGON: 83033845200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkim.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu cięzarowego z urządzeniem hakowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Opis techniczny przedmiotu zamówienia: I. Wymagania dla pojazdu: 1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii. 2. Rok produkcji 2017 fabrycznie nowy. 3. DMC min. 26 ton. 4. Pojazd trzyosiowy, tylna oś podwieszana skrętna. 5. Rozstaw osi 4 600 – 4 800 mm. II. Wymagania dla urządzenia hakowego: 1. Siła udźwigu - minimum 20 000 kg. 2. Przedział długości obsługiwanych kontenerów - 4 900 do 7 000 mm. 3. Wysokość zaczepu haka ( wg DIN 30722) - 1 570 mm. 4. Sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny pneumatyczne lub elektryczne. 5. Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem kontenera. III. Dodatkowe wymagania: 1. Koło zapasowe wyposażone w oponę 315/80R22.5. 2. Zbiornik na czystą wodę o pojemności min. 10 litrów. 3. Podnośnik hydrauliczny. 4. Trójkąt ostrzegawczy. 5. Apteczka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM„ - Przetarg na: Dostawa pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 8.3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków nie jest wymagane. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach