Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, , fax. 041 347-04-70
  REGON: 127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy”. Etap I na odcinku od km 6+939,80 do 7+855,00 Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy na odcinku od km 6+939,80 do km 7+855,00 w zakresie: - poszerzenie jezdni drogi dwupasowej o nawierzchni bitumicznej do szerokości 7,0 m oraz jej wzmocnieniu od km 6+939,80 do km 7+855,00; - budowa poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 1,25 m; - budowa nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m, oraz zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm lub z kruszywa; - budowa zatok autobusowych o szer. 3,0 m o nawierzchni z kostki granitowej gr. 16 cm; - przebudowa kolidujących ogrodzeń; - wycinka kolidujących drzew i zakrzaczeń; - budowa elementów odwodnienia (rów kryty DN400, wpusty deszczowe klasy D400 wraz z przykanalikami DN200, odwodnienie liniowe, ściek z kostki brukowej, separatory lamelowe z osadnikiem); - przebudowa rowu otwartego poprzez umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 8x40x60 cm; - budowa przepustu pod zjazdem wraz z umocnieniem wlotu i wylotu murkami czołowymi prostymi. Klasa drogi – G (główna). Działka o nr ew. 709 – działka stanowiąca pas drogowy DW777. Inwestycja nie znajduje się w obszarze NATURA 2000. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 24 800,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach