Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240, , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, , fax. 413465567
  REGON: 29621300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czerwonagora.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wg opracowanego programu funkcjonalno- użytkowego. Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 € z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny czy zasoby umożliwią należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 1.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 1.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, ma obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VIII pkt D ppkt 2 (§ 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.(Dz.U. z 2016 poz 1126)). 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VIII pkt D ppkt 2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach