Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Adres: 26008 Górno, Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018, , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, , fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. Projekt realizowany zgodnie z Umową Nr UDA-RPSW.06.03.00-26-0001/16-00z dnia 23 czerwca 2017 roku o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.03.00-26-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 1.2. Zakres robót obejmuje m.in.: - Budowę ciągu pieszo-jezdnego, - Budowę drogi dojazdowej, - Budowę oświetlonych ciągów pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, - Budowę parkingu osobowego, - Budowę placów edukacyjnych, - Budowę schodów stalowych podświetlanych - Budowę oświetlenia terenu w tym iluminację skarpy kamieniołomu, - Montaż małej architektury takiej jak: ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, balustrady, tablice informacyjne. Rozplanowanie przestrzenne wymienionych obiektów przedstawiono na koncepcji zagospodarowania terenu (rys. ZT-PB-01). 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Podany zaś powyżej w pkt. 1.2. zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232353-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359ze zm.). 3. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Nr 59 8485 0009 2000 0013 2000 0007. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego - art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1988) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno” 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. 1) W związku z obowiązkiem zwrotu wadium, zgodnie z przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp, zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 2) Z dokumentu gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, płatny w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną