Przetargi.pl
Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 672 100, , fax. 412 672 110
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Głogowskiego 3/5
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 672 100, , fax. 412 672 110
  REGON: 291009834
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. Wzór umowy dla poszczególnych części zamówienia- załączniki nr 2, 2a i 2b do SIWZ, 2. Zapisy niniejszej SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: 1) obiekt podczas prowadzonych rozgrywek piłki siatkowej kobiet musi spełniać wymogi w zakresie udogodnień dla odpowiedniej obsługi widzów niepełnosprawnych; 2) obiekt , na którym będzie świadczona usługa podczas prowadzonych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn musi spełniać wymogi w zakresie udogodnień dla odpowiedniej obsługi widzów niepełnosprawnych; 3) obiekt, na którym będzie świadczona usługa podczas prowadzonych rozgrywek piłki nożnej mężczyzn musi spełniać wymogi w zakresie udogodnień dla odpowiedniej obsługi widzów niepełnosprawnych. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia a usługi, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) 1) czynności objęte przedmiotem zamówienia nie stanowią czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, ponieważ ich wykonanie nie wymaga nawiązania stosunku pracy z pracownikiem zobowiązanym do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu dla części I zamówienia(piłka siatkowa kobiet): 1.1.kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: a) prowadzi klub sportowy, składając wypis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prowadzenie klubu sportowego, b) będzie uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w Orlen Lidze w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, załączając dokument potwierdzający zgłoszenie do tych rozgrywek, poświadczony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 2. Warunki udziału w postępowaniu dla części II zamówienia(piłka ręczna mężczyzn): 2.1.kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: a) prowadzi klub sportowy, składając wypis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prowadzenie klubu sportowego, b) będzie uczestniczył w pierwszoligowych rozgrywkach piłki ręcznej w rundzie jesiennej w sezonie 2017/2018, załączając kopię licencji lub oświadczenie Klubu potwierdzające zgłoszenie do tych rozgrywek, 3. Warunki udziału w postępowaniu dla części III zamówienia (piłka nożna mężczyzn): 3.1.kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: a) prowadzi klub sportowy, składając wypis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prowadzenie klubu sportowego, b) będzie uczestniczył w rozgrywkach III ligowych piłki nożnej mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2017/2018, załączając kopię licencji lub oświadczenie Klubu o udziale w rozgrywkach rundy jesiennej w sezonie 2017/2018
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2), Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1.1.1) i 2) (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) 3) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności:  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika: Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,  w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1.2) (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1.1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto w terminie 3 dni od dnia publikacji na stronie zamawiającego - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach