Przetargi.pl
Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego Miasto Kamienic robót budowlanych w budynkach na nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 48 i Legionów 50

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6330180 , fax. 42 6339607
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  Pl. Barlickiego 11 11
  90-615 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6330180, fax. 42 6339607
  REGON: 10161165900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego Miasto Kamienic robót budowlanych w budynkach na nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 48 i Legionów 50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego Miasto Kamienic robót budowlanych polegających na: a) robotach wykończeniowych w lokalach użytkowych na nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 48; b) dokończeniu budowy w zakresie remontu i przebudowy budynku frontowego i oficyny na nieruchomości przy ul. Legionów 50 - na podstawie dokumentacji projektowej. Remont obejmuje swoim zakresem m.in.: zabudowy gipsowe, tynki, podłoża i posadzki, roboty malarskie, stolarkę drzwiową, roboty elewacyjne, nawierzchnie, roboty dekarskie, roboty instalacyjne (elektryczne, wod-kan., c.o. i c.w.u., gazowe). Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa dot. Legionów 50 (załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca musi się liczyć z poniesieniem kosztów za zużytą energię elektryczną. Wykonawca ma obowiązek wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o podpisanie ryczałtowej umowy na świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii (niezbędnej dla wykonania robót). Wykonawca zobowiązany będzie do całodobowej ochrony obiektu i mienia przez 7 dni w tygodniu w okresie realizacji zamówienia, polegającej na: ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, ochronie przed kradzieżą, ochronie przed włamaniem, ochronie przed zniszczeniem mienia, bieżącej kontroli wszystkich pomieszczeń obiektu - dot. ul. Legionów 50. Do obowiązków Wykonawcy należy także: - prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem obiektów i mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę, nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie. - ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: Roboty budowlane Legionów 48 i 50 - Miasto Kamienic 18/PN/2015. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach