Przetargi.pl
wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości komunalnych z nieruchomości administrowanych przez AN Łódź - Bałuty Doły

Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doły" ogłasza przetarg

 • Adres: 91-748 Łódź, ul. Przemysłowa 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6508673 , fax. 042 6508673
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doły"
  ul. Przemysłowa 7 7
  91-748 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6508673, fax. 042 6508673
  REGON: 47206772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baluty.doly.prv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości komunalnych z nieruchomości administrowanych przez AN Łódź - Bałuty Doły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia szczegółowo określony w S.I.W.Z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 PZP 2. Złożona oferta spełnia wymogi S.I.W.Z.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wynikające z Rozporządzenia P.R.M. z dnia 19.05.2006 roku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baluty.doly.prv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach