Przetargi.pl
Wykonanie usług szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Rozwiń skrzydła w biznesie

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Rozwiń skrzydła w biznesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa szkoleniowo - doradcza będzie realizowana w dwóch etapach: Etap 1. Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej - 100 os. Celem usług szkoleniowo-doradczych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania zakładania własnej działalności gospodarczej, kreowanie postaw przedsiębiorczych. Termin realizacji od 10 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.: Szkolenie w 5 grupach 20-osobowych wg. poniższego harmonogramu: 1) styczeń-luty I grupa 2) luty-marzec II grupa 3) marzec-kwiecień III grupa 4) kwiecień -maj IV 5) maj-czerwiec V grupa UWAGA: Szczegółowe terminy (zajęcia w weekendy, dni powszednie przed i po południu) szkoleń i doradztwa zostaną ustalone ostatecznie w oparciu o potrzeby uczestników projektu. Przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-doradczej Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych uczestników danej grupy na podstawie pisemnego testu, który będzie podstawą do ustalenia ostatecznego programu szkolenia. Program szkolenia winien zawierać 60 godzin lekcyjnych + 3 godziny doradztwa indywidualnego podzielonych na bloki tematyczne zawierające m.in. następujące zagadnienia: Blok I - 3 dni - predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (elementy psychologii, wprowadzenie do działalności gospodarczej, analiza otoczenia, analiza SWOT, pomysł na biznes, ryzyko w biznesie), Blok II - 3 dni - podstawy do zakładania własnej firmy (Obowiązki formalno - prawne przy zakładaniu firmy, zasady prowadzenia księgowości w małej firmie, prawo pracy), Blok III - 3 dni - Biznes Plan (cel biznes planu, budowa biznes planu, strategia marketingowa, planowanie finansowe), Blok IV - 1 dzień - możliwości finansowania działalności gospodarczej, w tym programy unijne dla przedsiębiorców (WRPO, POIG, PO KL) oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Blok V - doradztwo indywidualne (pomoc w opracowaniu biznes planu, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i inne związane z planowanym rozwojem działalności gospodarczej). Doradztwo będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań (3h/osoba), przewidywać będą zarówno konsultacje tematyczne jak i indywidualna pomoc ad hoc. Etap 2. Specjalistyczne szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - 30 osób. Celem tego etapu jest pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów i doradztwo w konkretnych sytuacjach. Termin: wrzesień 2011 r.- luty 2012r. 1. Program szkolenia winien zawierać 36 godzin lekcyjnych + 2 godziny doradztwa indywidualnego podzielonych na: Blok I - specjalistyczne szkolenie z zakresu marketingu. Blok II - szkolenie wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb BO w trakcie realizacji projektu. Blok III - doradztwo indywidualne 2. Obowiązki wykonawcy: 1. Dostosowanie programu szkoleniowego do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. 2. Po zakończeniu każdego z bloków I etapu przeprowadzenie testu nabytych umiejętności. Wyniki testów będą stanowiły podstawę do diagnozy potrzeb w zakresie doradztwa indywidualnego. 3. Na zakończenie I etapu wystawienie opinii nt. uczestnika na podstawie biznes planu na działalność gospodarczą oraz predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej badanej na bazie ocen wykładowców i badań psychologicznych. 4. Zapewnienie udziału eksperta - wykładowcy lub doradcy w przypadku odwołania uczestnika od oceny złożonego przez niego biznes planu podczas ponownej oceny złożonego wniosku o otrzymanie wsparcia inwestycyjnego. 5. Zapewnienia niezbędnego personelu oraz narzędzi do właściwego i terminowego przeprowadzenia szkoleń 6. Zapewnienia sal szkoleniowych zapewniających wymogi BHP oraz wyposażone w niezbędny sprzęt w tym sprzęt multimedialny na terenie Miasta Leszna. 7. Zapewnienie sal na usługę doradczą zapewniających wymogi BHP na terenie Miasta Leszna. 8. Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramów zajęć dla każdej grupy po zdiagnozowaniu jej potrzeb, w tym: a) przedłożenie Zamawiającemu całościowego harmonogramu zajęć, obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć, ilość godzin lekcyjnych w danym dniu oraz godziny, w jakich zajęcia będą się odbywały i miejsce ich realizacji, b) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, c) w przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - informowanie o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, d) w przypadkach wymienionych w pkt. 8 lit. c - pisemne przedstawienie propozycji zmian w harmonogramie w terminie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, 9. Sprawowanie nadzoru wewnętrznego nad realizowanymi szkoleniami poprzez: a) kontrolę obecności słuchaczy na zajęciach poprzez: - prowadzenie imiennych list obecności uczestników szkolenia, bieżące ich uzupełnianie (wg wzoru WUP). - bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na szkoleniu osób skierowanych na szkolenie (poprzez dostarczanie list obecności) lub też o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w jego trakcie - pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób. b) ewaluację dla każdej grupy na zakończenie I etapu (liczba uczestników, napotkane problemy, rozwiązania, wnioski, itp.) . 10. Prowadzenie dzienników zajęć osobno dla każdej grupy szkoleniowej, a po zakończeniu szkolenia przekazania ich Zamawiającemu. 11. Stwierdzenie wykonania usługi doradczej (miejsce, termin, wskazanie uczestnika i zakresu usługi) poprzez przygotowanie i wypełnienie formularza z podpisem Beneficjenta ostatecznego i doradcy. 12. Zapewnienie uczestnikom szkolenia w trakcie jego realizacji cateringu (tzn.: woda, herbata, kawa, ciastka i jednodaniowy obiad) - min. 2 przerwy kawowe , jedna na obiad. 13. Sporządzenie imiennej listy uczestników wraz z ich pisemnym potwierdzeniem każdorazowego skorzystania z cateringu, a następnie (po zakończeniu szkolenia) przekazania oryginału listy Zamawiającemu. 14. Przeprowadzenie wśród uczestników ankiet mających na celu ocenę wykładowców, ocenę jednostki szkolącej oraz ocenę poszczególnych bloków tematycznych, a następnie (po zakończeniu I i II Etapu) przekazanie oryginalnych wypełnionych ankiet Zamawiającemu. 15. Zapewnienie uczestnikom I i II etapu materiałów szkoleniowych w wersji papierowej, którzy potwierdzają na liście ich odbiór. Dostarczenie Zamawiającemu 3 kompletów materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej wraz z listą ich odbioru podpisaną przez uczestników. 16. Oznakowanie sal, w których prowadzone będą zajęcia oraz wszystkich wytworzonych dokumentów (list, zaświadczeń, materiałów szkoleniowych, dzienników zajęć itp.) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 17. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych zajęć. 18. Udostępnianie innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowaną usługą na żądanie Zamawiającego 19. Zapewnienie ubezpieczenia dla wszystkich uczestników usługi szkoleniowo - doradczej. 20. Usługę należy realizować zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu POKL.06.02.00-30-014.09 z 08.10.2010 r., zawartej pomiędzy Miastem Lesznem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, zwanym Instytucją Pośredniczącą, Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL oraz Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 w województwie wielkopolskim, a w szczególności należy informować uczestników usługi szkoleniowo - doradczej o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unie Europejską. 21. Zamieszczanie informacji o szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.pl CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach