Przetargi.pl
Sukcesywny zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2619307 , fax. 067 2619307
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach
  ul. Rolna 17 17
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2619307, fax. 067 2619307
  REGON: 63128249300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem sukcesywny zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw Wykonawcy poprzez tankowanie do pojazdów oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Rolnej 17. 3. Orientacyjna przewidywana ilość zakupu paliw płynnych w 2011 r. to: 1) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3000 litrów 2) olej napędowy ON - 25000 litrów 4. Miejscem dokonywania zakupu będzie stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana w odległości nie przekraczającej 5 km od siedziby Zamawiającego. 5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 228:2009 dla benzyny bezołowiowej Pb 95, PN-EN 590+A1:2010 dla oleju napędowego ON oraz posiadać parametry i spełniać wymagania jakościowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 z 2008 r. poz. 1441). 6. Zakup paliw płynnych będzie realizowany sukcesywnie. Podane ilości w okresie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7. Wielkość zapotrzebowania na paliwa należy przyjąć jako szacunkową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oborniki.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach