Przetargi.pl
ZZP-2380-114/10 Świadczenie usług w zakresie napraw, przeglądów, legalizacji, konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych oraz zakup sprzętu p.pożarowego i znaków ewakuacyjnych dla KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8412743, 8412740 , fax. 061 8412744
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2A 2A
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8412743, 8412740, fax. 061 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZZP-2380-114/10 Świadczenie usług w zakresie napraw, przeglądów, legalizacji, konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych oraz zakup sprzętu p.pożarowego i znaków ewakuacyjnych dla KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZZP-2380-114/10 Świadczenie usług w zakresie napraw, przeglądów, legalizacji, konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych oraz zakup sprzętu p.pożarowego i znaków ewakuacyjnych dla KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych. Wielkość i zakres zamówienia określa zał. nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444243001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną