Przetargi.pl
Wykonanie robót konserwacyjnych (odmulenie) na rzekach na terenie powiatu Chełm

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ebip.lublin.pl/wzmiuw
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót konserwacyjnych (odmulenie) na rzekach na terenie powiatu Chełm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wód i urządzeń wodnych polegające na wykonaniu czynności w zakresie konserwacji bieżącej cieków na terenie powiatu Chełm. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania, każde zadanie stanowi oddzielny przedmiot zamówienia : Zadanie nr 1: wykonanie odmulenia na rzece Dorohucza w km 4+600 - 9+800 Przedmiot zamówienia obejmuje: -wykonanie odmulenia cieku koparko-odmularką przy szerokości dna 2,2m, warstwą grubości 30cm w km 4+600 - 8+000 - 3400mb, oraz przy szer. dna 1,4m warstwą grubości 30cm w km 8+000 - 9+800 - 1800mb wraz z rozplantowaniem urobku spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1m3 wzdłuż 1m wykopu - 2980m3 , -wykonaniem materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne - 1500m3, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia - 48ar. Zadanie nr 2: wykonanie odmulenia na rzece Kanał Horodyski w km 6+400 - 8+625 Przedmiot zamówienia obejmuje: -wykonanie odmulenia cieku koparko-odmularką przy szerokości dna 1,2m, warstwą grubości 20cm w km 6+400 - 6+500 - 100mb, oraz przy szer. dna 0,8m warstwą grubości 20cm w km 6+500 - 8+625 - 2125mb wraz z rozplantowaniem urobku spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1m3 wzdłuż 1m wykopu - 351m3. Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ebip.lublin.pl/wzmiuw
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach