Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2013/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7982617, 7982020 , fax. 025 7987187
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Łapiguz 112 112
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 025 7982617, 7982020, fax. 025 7987187
  REGON: 71158662700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2013/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2013/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski. Wykonawca zagwarantuje, dostarczać zamawiającemu na czas trwania umowy paliwo w zakresie jakości, zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. /Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm./ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki : PN-EN 228:2009 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/, PN-EN 590:2009 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/, PN-EN 590:2009 /olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych / -bez bio-dodatków, bądź równoważne . Na żądanie zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgodność z normami dostarczanego paliwa kopią certyfikatu jakości producenta paliw. Zakup paliwa dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy po aktualnie obowiązującej cenie dnia, pomniejszony o stały rabat udzielony przez Wykonawcę. Odległości od siedziby zamawiającego do miejsca tankowania w obu przypadkach z przyczyn ekonomicznych nie mogą przekraczać 10 km. Informację o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości w podziale na miejsce znajdowania się poszczególnych Obwodów Drogowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Podane ilości paliw określają prognozowane, maksymalne zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zakresu umowy. 2. Rozliczenie zakupionych paliw odbywać się będzie w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę zbiorczą asygnatę, zawierającą : imię i nazwisko kierowcy/operatora, nr rej. tankującego pojazdu, datę tankowania, ilość tankowanego paliwa oraz jego rodzaj. Odbiór paliwa odnotowany zostanie w karcie drogowej kierowcy/operatora przez personel stacji paliw. Zamawiający nie przewiduje stosowania kart paliwowych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zapotrzebowania na paliwa w m. Łuków /jako zad. Nr 1/ oraz w m. Stoczek Łukowski /jako zad. Nr 2/. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy P.Z.P. udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej jak 20% wartości zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6 . Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 7. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów. 8. Nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej. 9. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielony rabat
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lukow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach