Przetargi.pl
Dowóz uczniów i odwóz uczniów ze szkół w okresie od 02.01.2013 r. do 28.06.2013 r. oraz od 02.09.2013 r. do 20.12.2013 r.

Gmina Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 884 34 27 , fax. 81 884 37 87
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kraśnik
  ul. Kościuszki 24 24
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 81 884 34 27, fax. 81 884 37 87
  REGON: 43101999700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów i odwóz uczniów ze szkół w okresie od 02.01.2013 r. do 28.06.2013 r. oraz od 02.09.2013 r. do 20.12.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów wykonywany będzie do następujących szkół położonych na terenie Gminy Kraśnik i Miasta Kraśnik w ramach linii regularnych: 1) Gimnazjum w Stróży, 2) Szkoła Podstawowa w Kowalinie, 3) Gimnazjum Nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kraśniku ul. Kościuszki, 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska, 6) Szkoła Podstawowa w Stróży. - Oferent użyje do przewozu dzieci co najmniej 5 autobusów o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba przewożonych uczniów na danej trasie. Osoby kierujące pojazdami oraz pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia mają spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137). - Wykonawca jako cenę ofertową podaje cenę biletu miesięcznego ulgowego dla jednego ucznia na poszczególnych trasach. Cena powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto uwzględniającą należny podatek VAT. - Dowożenie winno odbyć się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osób wsiadających, wysiadających i przewożonych, bez wykonywania gwałtownych lub niebezpiecznych manewrów (o ile nie wynikają one z konieczności uniknięcia wypadku), bez przeładowywania pojazdu powyżej ustalonej dla niego normy. Zachowanie kierowcy winno być uprzejme, wyrozumiałe i życzliwe w stosunku do wszystkich dzieci podlegających dowożeniu. - Zamawiający dokona przelewu należnego wynagrodzenia na konto wykonawcy po każdym miesiącu wykonywania usługi najpóźniej 14 dni po wystawieniu faktury. - Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: - zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, - złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. - Zamawiający zakłada możliwość modyfikowania (wydłużenie - skrócenie tras dowożenia) w trakcie trwania umowy jeżeli jego skutkiem będzie: 1) dobro dzieci, 2) usprawnienie dowożenia, 3) obniżenie kosztów dowożenia. - Zabieranie uczniów z przystanków komunikacji publicznej nie wcześniej niż : Trasa nr 1 - 7.20; Trasa nr 2 - 7.20; Trasa nr 3 - 7.25; Trasa nr 4 - 7.25; Trasa nr 5 - 7.30; - Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych tras. - Szczegółowe ustalenia dotyczące czasu dowozu uczniów, organizacji sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami dokonane zostaną wspólnie z Urzędem Gminy w Kraśniku, dyrektorami szkół i oferentem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie dowożenia, zmiany ilości (liczby) kursów w ciągu dnia oraz zmiany liczby uczniów, ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania na określone dni innego niż ustalony rozkładu jazdy po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy. - Wykonawca ponadto zobowiązuje się do: a) zapewnienia odpowiednich do przedmiotu zamówienia pojazdów samochodowych, a w przypadku awarii także pojazdów rezerwowych umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, b) wykonania usług dowożenia i odwożenia uczniów na trasach i w terminach realizowanych przez Zamawiającego przy użyciu jego własnych pojazdów, na wypadek ich niesprawności - przy pomocy pojazdów rezerwowych, po cenie ofertowej, z zachowaniem liczby kilometrów potwierdzonej przez Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia opieki na trasach wskazanych w harmonogramie obejmującej dbałość o bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających, a w szczególności polegającej m. in. na: a) sprawdzenie stanu autobusu przed wyjazdem na trasę i zgłoszenie kierowcy ewentualnych spostrzeżeń i uwag dotyczących stanu, czystości i wyposażenia pojazdu; b) sprawdzanie na bieżąco, czy jest stosowane oznakowanie pojazdu oraz czy są wykonywanie czynności przy wsiadaniu uczniów określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym podczas przewożenia dzieci; c) niedopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia niesprawności autobusu; d) niedopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia niemożliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieci; e) dopilnowanie ładu i porządku podczas wsiadania, przekazywanie uczniom uwag dotyczących porządku na przystanku, miejsca oczekiwania na autobus, sposobu wsiadania i wysiadania z pojazdu, f) dopilnowanie ładu i porządku podczas zajmowania miejsc. Udzielanie pomocy najmłodszym uczniom. Dopilnowanie aby wszyscy uczniowie zajęli miejsca siedzące przed wyruszeniem autobusu z przystanku; g) identyfikacja uczniów poprzez sprawdzenie legitymacji szkolnej (w przypadku gdy uczeń nie jest znany osobiście opiekunowi) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wejściem do autobusu; h) zwracanie uwagi na prawidłowe zachowanie się uczniów podczas przewozu, reagowanie w przypadkach zaśmiecania pojazdu, niszczenia wyposażenia, posiadania przedmiotów niebezpiecznych, podejmowania przez uczniów działań zagrażających ich bezpieczeństwu oraz używania wulgaryzmów; i) współdziałanie z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami pełniącymi dyżury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz stwierdzenia przypadków niewłaściwego zachowania; j) niezwłoczne zawiadomienie organizatora przewozów lub dyrektora szkoły o występowaniu przypadków niewłaściwego zachowania się uczniów, zachowań które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa przewozu, aktów wandalizmu, przemocy itp... - Dowóz i odwóz wykonywany będzie na pięciu niżej wymienionych trasach (1 zadanie = 1 trasa) w ramach linii regularnych. - Podstawiony autobus po dowóz lub odwóz dzieci powinien być ogrzany do temperatury nie mniejszej niż 10oC. Zad. nr 1 - Trasa Nr 1 Wjazd na drogę gminną do Wólki Olbięckiej, naprzeciwko cegielni Pana Osiniaka, wyjazd na drogę krajową przy stacji benzynowej w Wólce Olbięckiej - Kowalin - Spławy Drugie - Spławy Pierwsze - ul. Cegielniana, dalej drogą krajową do Stróży - Gimnazjum - nawrót na rozjeździe dróg Karpiówka i Słodków Trzeci (tuż za dawnym POM) - Długość trasy - dowóz 12 km; odwóz 12 km (Razem długość trasy 24 km) - Ilość ogółem - około 30 uczniów Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - przystanki autobusowe zlokalizowane przy w/w trasie. Czas dowiezienia uczniów do Gimnazjum w Stróży jednym kursem w godz. 745 - 755 Powrót ze Szkoły w Stróży jednym kursem wg następującego harmonogramu: - poniedziałek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - wtorek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - środa - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - czwartek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 - piątek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 Szczegółowe godziny powrotu będą uzgadniane z Dyrektorem szkoły. Zad. nr 2 - Trasa Nr 2: (zamawiający do czerwca 2013 roku będzie wykupywał bilety miesięczne w ramach podpisanej umowy z przewoźnikiem, od września 2013 roku dowóz może być wykonywany na podstawie wykupywanych biletów miesięcznych indywidualnie przez rodziców). Kraśnik Fabryczny (dworzec główny) - ul. Urzędowska - ul. Janowska - drogą krajową do Gimnazjum w Stróży - nawrót na rozjeździe dróg Karpiówka - Słodków Trzeci (tuż za dawnym POM). - Długość trasy - dowóz 14 km; odwóz 14 km (Razem długość trasy 28 km) - Ilość ogółem - około 10 uczniów Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - przystanki autobusowe zlokalizowane przy w/w trasie. Czas dowiezienia uczniów do Gimnazjum w Stróży jednym kursem w godz. 745 - 755 Powrót ze Szkoły w Stróży jednym kursem wg następującego harmonogramu: - poniedziałek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - wtorek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - środa - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - czwartek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 - piątek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 Szczegółowe godziny powrotu będą uzgadniane z Dyrektorem szkoły. Uczniowie z trasy Nr 2 wysiadać będą na przystankach przy ul. Janowskiej i ul. Urzędowskiej oraz wsiadać przy ul. Urzędowskiej, Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Budzyniu z dojazdem do Dąbrowy Bór. Zad. nr 3 - Trasa Nr 3: Suchynia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kraśniku ul. Kościuszki ( na przystanku przy ul. Piłsudskiego; wysiada około 5 uczniów Szkoły Podstawowej) - Pasieka - Słodków Pierwszy (wyjazd na drogę krajową nr 19 w Słodkowie Pierwszym) - i dalej do Gimnazjum w Stróży (wysiada około 15 uczniów Gimnazjum). - Długość trasy - dowóz 10 km; odwóz 10 km (Razem długość trasy 20 km) - Ilość ogółem - około 20 uczniów Czas dowiezienia uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kraśniku 725 - 735 Czas dowożenia uczniów do Gimnazjum w Stróży jednym kursem w godz. 745 - 755 Powrót ze Szkoły w Stróży jednym kursem wg następującego harmonogramu: - poniedziałek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - wtorek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - środa - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - czwartek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 - piątek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 Szczegółowe godziny powrotu będą uzgadniane z Dyrektorem szkoły. Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - przystanki autobusowe zlokalizowane przy w/w trasie. Zad. nr 4 - Trasa Nr 4: Kraśnik ul. Piłsudskiego, Podlesie - Pasieka - Słodków I - wyjazd na drogę krajową nr 19 koło mleczarni i dalej do Gimnazjum w Stróży. - Długość trasy - dowóz 7 km; odwóz 7 km (Razem długość trasy 14 km) - Ilość ogółem - około 10 uczniów Czas dowożenia uczniów do Gimnazjum w Stróży jednym kursem w godz. 745 - 755 Powrót ze Szkoły w Stróży jednym kursem wg następującego harmonogramu: - poniedziałek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - wtorek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - środa - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - czwartek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 - piątek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 na trasie Podlesie - Pasieka Szczegółowe godziny powrotu będą uzgodnione z Dyrektorem szkoły. Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - przystanki autobusowe zlokalizowane przy w/w trasie. Zad. nr 5 - Trasa Nr 5: Karpiówka - Stróża do Szkoły Podstawowej w Stróży i Gimnazjum w Stróży - Długość trasy - dowóz 4 km; odwóz 4 km (Razem długość trasy 8 km) - Ilość ogółem - około 25 uczniów Czas dowożenia uczniów do Gimnazjum w Stróży i Szkoły Podstawowej w Stróży jednym kursem w godz. 745 - 755 Powrót ze Szkoły w Stróży jednym kursem wg następującego harmonogramu: - poniedziałek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - wtorek - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - środa - jeden kurs dziennie o godz. 1450, - czwartek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 - piątek - dwa kursy dziennie: pierwszy kurs o godz. 1350 lub o godz. 1535 , drugi kurs o godz. 1450 na trasie Karpiówka - Stróża. Szczegółowe godziny powrotu będą uzgodnione z Dyrektorem szkoły. Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - przystanki autobusowe zlokalizowane przy w/w trasie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych), 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: w Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Nr 74 8717 0009 2001 0000 8844 0002. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasnik.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach