Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby grzewcze dla jednostek organizacyjnych Gminy Goraj w roku 2013

Urząd Gminy Goraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6858002 , fax. 84 6858118
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goraj
  ul. Bednarska 1 1
  23-450 Goraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6858002, fax. 84 6858118
  REGON: 00054054100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby grzewcze dla jednostek organizacyjnych Gminy Goraj w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego (oleju napędowego dla celów opałowych) na potrzeby grzewcze dla jednostek organizacyjnych Gminy Goraj w roku 2013 w ilości 75.000 litrów (siedemdziesiąt pięć tysięcy litrów) w tym: dla Urzędu Gminy Goraj-25.000 litrów oraz dla Szkoły Podstawowej w Goraju-50.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie wyżej określonym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goraj.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach