Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów do miejscowości: Łabunie Reforma k/Zamościa, Hrubieszów, Srebrzyszcze k/Chełma i Lublin - w zakresie 4 części

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 618 15 36 , fax. 84 618 16 07
 • Data zamieszczenia: 2016-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 36
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 618 15 36, fax. 84 618 16 07
  REGON: 06140233700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Infrastruktura, logistyka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów do miejscowości: Łabunie Reforma k/Zamościa, Hrubieszów, Srebrzyszcze k/Chełma i Lublin - w zakresie 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów do miejscowości: Łabunie Reforma k/Zamościa, Hrubieszów, Srebrzyszcze k/Chełma i Lublin - w zakresie 4 części. Część (1) pierwsza zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego o parametrach jakościowych zgodnych z PN-C-96024 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) do: m. Łabunie Reforma k/ Zamościa. Część (2) druga zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego o parametrach jakościowych zgodnych z PN-C-96024 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) do: m. Hrubieszów, ul. Dwernickiego 4. Część (3) trzecia zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego o parametrach jakościowych zgodnych z PN-C-96024 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) do: m. Srebrzyszcze k/Chełma. Część (4) czwarta zamówienia obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego o parametrach jakościowych zgodnych z PN-C-96024 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) do: m. Lublin, ul. Wyścigowa 24/26 (Rejonowy Zarząd Infrastruktury). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie wszystkich 4 części - zawiera Rozdział I SIWZ. UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: w zakresie Części nr 1 - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych), w zakresie Części nr 2 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), w zakresie Części nr 3 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), w zakresie Części nr 4 - 100,00 zł (słownie: sto złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, konto nr: 93 1010 1339 0057 5713 9120 1000. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 13:00 dnia 16.02.2016 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 5, budynek 27 (Sekcja Zamówień Publicznych) w siedzibie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, najpóźniej do godz. 13:00 dnia 16.02.2016 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, Zamość, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 32 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, Zamość, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium przez Lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich Konsorcjantów. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.32wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach