Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bończy

Dom Pomocy Społecznej w Bończy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-310 Kraśniczyn, Bończa 71/72
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5774136 , fax. 082 5774136
 • Data zamieszczenia: 2016-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Bończy
  Bończa 71/72 71/72
  22-310 Kraśniczyn, woj. lubelskie
  tel. 082 5774136, fax. 082 5774136
  REGON: 00029436100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsboncza.e-biuletyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bończy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających normy PN-C-96024 dla Domu Pomocy Społecznej w Bończy.Szacunkowa ilość ok. 100 000 litrów w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://dpsboncza.e-biuletyn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach