Przetargi.pl
Dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w sezonie grzewczym 2016/2017

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6658920 , fax. 084 6658920
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  ul. 29 Listopada 10 10
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 084 6658920, fax. 084 6658920
  REGON: 95028487800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzeas.tomaszowlubelski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski w sezonie grzewczym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla potrzeb placówek oświatowych i kulturalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę w łącznej ilości szacunkowej ok.69 000 litrów do zbiorników zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach:1Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939r. w Majdanie Górnym ul. Długa 180, Majdan Górny 22-600 Tomaszów Lubelski- ok 22 000 l2.Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, Podhorce 124 22-600 Tomaszów Lubelski -22 000 l 3.Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii,Sabaudia 47,22-600 Tomaszów Lubelski-16 000 l4.Wiejski Dom Kultury w Majdanie Górnym ul. Długa 136 Majdan Górny,22-600 Tomaszów Lubelski-9 000 l, Razem:69 000 l 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dostawach sukcesywnych według potrzeb Zamawiającego przy czym w okresie trwania umowy dostarczonych zostanie maksymalnie 69 000 litrów lekkiego oleju opałowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej wyżej. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od ilości posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego oraz warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy (min.pierwsza dostawa ok 12 000 litrów, kolejne ok. 5000 litrów jednorazowo) oleju opałowego własnymi środkami transportowymi, posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w danej placówce Gminy zgodnie ze złożonymi zamówieniami.5. Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczanego oleju opałowego,świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju wraz z dowodem wydania dostawcy (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta. 6. Wykonawca musi wyrazić zgodę na możliwość stałej, okresowej lub wyrywkowej kontroli w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA zgodności dostarczonego paliwa przedstawionego Zamawiającemu w ofercie.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego /Upoważnionego pracownika, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości,Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu 8. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur częściowych za dostawę przedmiotu zamówienia do danych obiektów. 9. Dane do faktury: 1) Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939r w Majdanie Górnym, Majdan Górny, ul. Długa 180, 22-600 Tomaszów Lubelski;NIP:921-18-20-963 2) Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, Podhorce 124, 22-600 Tomaszów Lubelski;NIP:921-18-20-986 3)Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Sabaudia 48, 22-600 Tomaszów Lubelski;NIP:921-18-20-934 4)Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach,Podhorce 130, 22-600 Tomaszów Lubelski,NIP:921-17-05-860 (miejsce dostawy Wiejski Dom Kultury w Majdanie Górnym)10. Olej opałowy winien spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r w sprawie wymagań jakości dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U z 2007 r. nr 4, poz.30) oraz odpowiadać parametrom przedstawionym poniżej: 1.Wartość opałowa nie niższa niż min. 42,60 MJ/kg 2.Skład frakcyjny:Do temp. 250 o C destyluje nie więcej niż max. 65,00%(v/v),Do temp. 350 o C destyluje nie mniej niż min. 85, 00 %(v/v)3.Lepkość kinetyczna w temp. 20 o C nie większa niż max. 6,00 mm2 /s,4.Temperatura płynięcia nie wyższa niż max. - 20, 00 o C, 5.Pozostałość po koksowaniu z 10%-wej pozostałości dest. nie większa niż max. 0,30 %(m/m) 6.Pozostałość po spopieleniu nie większa niż max .0,01 mg/litr 7.Zawartość siarki nie więcej niż max. 0,20 %(m/m) 8.Zawartość wody nie większa niż max. 200,00 mg/kg 9.Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż max. 24,00 mg/kg,10.Gęstość w temp. 15 o C nie wieksza niż max. 860,00 kg/m3, 11.Temperatura zapłonu nie mniejsza niż min. 56 o C.Szacunkowa wielkość dostaw (suma dostaw do w/ w placówek oświatowych i kulturalnych) 69 000 litrów.Wymagania dodatkowe Olej opałowy należy dostarczać na koszt Wykonawcy do kotłowni poszczególnych placówek oświatowych i kulturalnych wskazanych przez Zamawiającego. Dostawy oleju opałowego rozliczane będą w temperaturze referencyjnej +15 oC. Dla oleju opałowego w temperaturze +15 o C należy przyjąć, że 1m? = 1000 litrów. Ilość oleju odebranego przy każdej dostawie będzie ustalana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego w cysternie z ważną legalizacją tego urządzenia. Dostawa oleju opałowego do wskazanych przez Zamawiającego placówek winna odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Zapotrzebowanie na olej opałowy zostanie złożone na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzeas.tomaszowlubelski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach