Przetargi.pl
Zakup benzyny bezołowiowej Pb-95 do samochodów służbowych (osobowych) użytkowanych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie i podległych Placówkach Terenowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7463191 , fax. 081 7462238
 • Data zamieszczenia: 2016-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Droga Męczenników Majdanka 12 12
  20-325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7463191, fax. 081 7462238
  REGON: 01251326200131
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup benzyny bezołowiowej Pb-95 do samochodów służbowych (osobowych) użytkowanych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie i podległych Placówkach Terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej Pb-95 do samochodów służbowych (osobowych) użytkowanych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie i podległych Placówkach Terenowych. 2. Szacunkowa ilość paliwa, jaka zostanie zakupiona w okresie 24 miesięcy wynosi 100.000 litrów. 3. Zakupy benzyny bezołowiowej Pb-95 odbywać się będą przede wszystkim na stacjach benzynowych położonych w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby OR KRUS Lublin i podległych PT lub w odległości nie większej niż 15 km od siedzib jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz sporadycznie na stacjach benzynowych położonych na terenie całego kraju. 4. Zakupy benzyny dokonywane będą bez gotówki i bez rachunku, za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych na numery rejestracyjne samochodów służbowych Zamawiającego. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę obejmujących dwutygodniowe okresy rozliczeniowe tankowania paliwa. W tym celu ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Należność regulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni, licząc od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT wraz ze zbiorczym zestawieniem dokonanych transakcji za dany okres rozliczeniowy, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca wyśle niezwłocznie fakturę VAT listową przesyłką priorytetową. 5. Zamawiający oświadcza, że w chwili obecnej posiada 30 samochodów służbowych, których ilość w czasie obowiązywania umowy będzie mogła ulec zmianie. 6. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa, i wartość paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). Kierowca dokonujący transakcji za pomocą karty otrzyma dowód wydania. 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy nowe karty (obejmujące, co najmniej cały okres zamówienia), wystawione na numery rejestracyjne samochodów służbowych Zamawiającego. Przekazane karty będą zabezpieczone kodem PIN. 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty, Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego Wykonawcy o w/w fakcie, w celu zastrzeżenia utraconej karty oraz dodatkowo do dokonania potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego za pomocą faksu. Potwierdzenie faksem będzie dokonywane wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku utraty karty po godzinach pracy Zamawiającego potwierdzenie faksem zostanie dokonane niezwłocznie w następnym dniu roboczym. 9. Zgłoszenia utraty karty przyjmowane będą całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty karty należy podać numer utraconej karty, typ, nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny samochodu, na który została wystawiona karta. 10. Wykonawca przejmie odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu utraconej lub skradzionej karty od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty. 11. W terminie do 15 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zmian wykazu samochodów, utraty karty, zniszczenia lub kradzieży karty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nową kartę tankowania w cenie obowiązującej u Wykonawcy w chwili jej dostarczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat (wysokość rabatu)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach