Przetargi.pl
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie 2013 na terenie Gminy Milejów w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego

Gmina Milejów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7572026 , fax. 081 7572385
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejów
  ul. Partyzancka 13A 13A
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 081 7572026, fax. 081 7572385
  REGON: 43101955000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie 2013 na terenie Gminy Milejów w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ gminnych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Milejów z wyłączeniem chodników w Milejowie, Milejowie-Osadzie i Jaszczowie, w zakresie usuwania śniegu luźnego i zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego prowadzone w systemie interwencyjnym zgodnie z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WARUNKÓW USŁUG SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG /ST WUS ZUD/ NA TERENIE GMINY MILEJÓW W SEZONIE 2013 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 1.1. Zimowe utrzymanie z uwzględnieniem wyjątkowej specyfiki usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzone będzie przy użyciu następującego sprzętu: 1 szt. pług wirnikowy 50 godz; co najmniej szt. 1 spycharka kołowa lub ładowarka kołowa o mocy minimum 65KM - 150 godz.; co najmniej szt. 2 - ciągnik rolniczy z napędem na obie osie o mocy minimum 90KM - 200 godz.; co najmniej szt. 1 samochód ciężarowy /obciążonych min. 2/3 ładowności/ z napędem na co najmniej dwie osie - 125 godz. Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 ,- zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 86868900074000009520000040 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach