Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- na działce nr ewidencyjny 542/32 w Pierzchnicy

Gmina Pierzchnica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-015 Pierzchnica, Urzędnicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 35-38-046 , fax. 041 35-38-046
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pierzchnica
  Urzędnicza 6
  26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 35-38-046, fax. 041 35-38-046
  REGON: 29101060700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.bip.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: prywatnr przedsiębiorca

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja terenów poprzemysłowych- na działce nr ewidencyjny 542/32 w Pierzchnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku do funkcji handlowej, w którym znajdować się będzie hala sprzedaży, magazyny, sanitariaty i kotłownia. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.1. Roboty remontowo-budowlane: I etap a)przemurowanie i uzupełnienie ścianek działowych w istniejących łazienkach i magazynkach; b)wzmocnienie konstrukcji słupów; c)wykonanie nowych warstw posadzkowych; d)wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; e)wykonanie tynków wewnętrznych; f)wykonanie okładziny ściennej z płytek; g)wykonanie docieplenia elewacji wraz z wyprawą elewacyjną; h)malowanie pomieszczeń farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących; i)wykonanie sufitów podwieszanych j)roboty porządkowe; II etap k)roboty zagospodarowania terenu; l)wymiana ogrodzenia; 1.1.2.Roboty sanitarne - I etap 1.1.3. Roboty elektryczne – I etap 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1)Dokumentacja techniczna 2)Przedmiary, 3)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. UWAGA: a)Dostawa wyposażenia nie jest przedmiotem zamówienia. W zakresie wyposażenia pozostaje tylko dostawa 26 szt. regałów metalowych b)Wyceny elementów stolarki należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót. c) W pomieszczeniu 0/10 jest zamontowana brama. Z uwagi na jej zadowalający stan techniczny nie podlega wymianie. W pomieszczeniu 0/12 zostały zamontowane okna, które nie podlegają wymianie. 3. Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do: 1)w razie konieczności uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 2)uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego- jeżeli będą wymagane (np. SANEPID) 3)serwisu zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji; 4)przeprowadzenie wymaganych przez producenta zamontowanych urządzeń przeglądów i konserwacji, nie rzadziej niż 2 razy w każdym roku obowiązującej gwarancji/rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach