Przetargi.pl
DOSTAWA MEBLI, KRZESEŁ I FOTELI BIUROWYCH

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MEBLI, KRZESEŁ I FOTELI BIUROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmontowanych (złożonych): mebli biurowych, krzeseł i foteli biurowych wraz z ich rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibach Zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie (2) części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dwie lub wybraną część zamówienia. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: DOSTAWA KRZESEŁ, FOTELI BIUROWYCH I WIESZAKÓW 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia wraz z miejscami dostaw zawarty został odpowiednio w Załączniku nr 1 (część I zamówienia) i 2 (część II zamówienia) do SIWZ. 4.Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla obu części zamówienia wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. UWAGA! Za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji wykonawca otrzyma dodatkowe punkty wg opisu wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawić do akceptacji zamawiającego próbniki kolorystyczne oklein do płyt meblowych oraz tkanin, które zostaną zastosowane w krzesłach i fotelach biurowych. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania próbników, o których mowa powyżej, zamawiający dokona weryfikacji, a następnie zgłosi uwagi lub dokona akceptacji przedstawionych propozycji. 6. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny oraz aby spełniał wszystkie wymagane standardy i normy. Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP, a zastosowana tapicerka musi posiadać atest trudnopalności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach