Przetargi.pl
Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kulturyw ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł nasiebie”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275 , fax. 41 274-63-05
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, fax. 41 274-63-05
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kulturyw ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł nasiebie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury, w ramachProjektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Namocy uchwały Nr IV/18/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. StarachowickieCentrum Kultury zostało przekształcone w Park Kultury w Starachowicach – samorządową jednostkękultury, dla której organizatorem jest Gmina Starachowice. Główny zakres zamówienia obejmuje rozbiórkęobiektów małej architektury, remont i budowę chodników, placów i obiektów małej architektury, rozbiórkę ibudowę schodów terenowych, budowę drogi wewnętrznej, budowę trzech parkingów na łącznie 58 miejscpostojowych, remont fontanny, budowę instalacji elektrycznych oświetlenia, montaż kamer monitoringu,budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia terenu. Zamówienie jest finansowane zRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Oś 6 „Rozwój miast”. Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótbudowlanych. UWAGA! Z robót objętych dokumentacją projektową Zamawiający wyłącza budowęwyniesienia na scenę mobilną z miejscem na wyposażenie. Cały teren zostanie dostosowany do potrzeb osóbniepełnosprawnych. Dojścia i dojazdy będą umożliwiały poruszanie się na wózkach inwalidzkich orazzostaną oznaczone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotuzamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przezkonkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces -Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe icechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostałyspełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnychproducentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalneparametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usługzawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanieprzykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwańZamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktówma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługęprzy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrachjakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania ogólne:Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannościązapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosićZamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a którychpoprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanegomogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemumodyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem ofertyzgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ orazprojekcie umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkachwskazanych w tych dokumentach. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osóbwykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z: wykonywaniem robótrozbiórkowych, drogowych, konstrukcyjno – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wykonywaniemrobót w zakresie kształtowania terenu (w tym zieleń), montażem i wykonywaniem obiektów małej architektury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach