Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Krajno-Parcele

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018 , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Krajno-Parcele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Krajno-Parcele zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, - budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - odmulenie lub budowę/przebudowę przepustów pod zjazdami oraz pod skrzyżowaniami, - przebudowę przepustu P-1 (wydłużenie części przelotowych po stronie budowanej ścieżki rowerowej wraz z budową ścianki czołowej), - remont głowic wylotowych przepustów P-2, P-3 i P-4 po stronie budowanej ścieżki rowerowej wraz z remontem/odtworzeniem umocnienia wylotów narzutem kamiennym, - przebudowę rowów drogowych, - przebudowę rowu drogowego polegającą na budowie odcinka zarurowanego (rowu krytego) wraz z studniami rewizyjnymi, - budowę wpustów drogowych z przykanalikami i wylotami do rowów drogowych lub elementów odwodnienia liniowego z przykanalikami i wylotami do rowów drogowych, - zabezpieczenie skarp, - przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną ścieżką rowerową: sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej, - budowę kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej w pasie drogowym na odcinku objętym opracowaniem, - budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - przestawienie istniejących wiat przystankowych, - wycinkę drzew i krzewów. 1.2. Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności: a) Wszystkie branże: - roboty przygotowawcze i porządkowe, - zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, - geodezyjne wytyczanie elementów przedsięwzięcia, - dostawa materiałów, - wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania tras projektowanych sieci z istniejącymi, - zabezpieczenie skrzyżowań dróg i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, - oznaczenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, - zabezpieczenie przejścia i przejazdów dla mieszkańców, - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją, - inwentaryzacja powykonawcza. b) Branża drogowa - wyznaczenie trasy ścieżki rowerowej, - zdjęcie humusu, jego załadunek i transport, - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z transportem, - wycinka drzew i krzewów, - wykonanie wykopów oraz nasypów, - zlokalizowanie i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, - wykonanie umocnienia ścian wykopów, - wykonanie odcinka zarurowanego (rowu krytego) wraz z studniami rewizyjnymi, - wykonanie wpustów drogowych z przykanalikami i wylotami do rowów drogowych lub elementów odwodnienia liniowego z przykanalikami i wylotami do rowów drogowych, - wykonanie przepustów pod zjazdami, dojściami do posesji i drogami gminnymi, - wykonanie przebudowy przepustu P-1, - wykonanie remontu głowic wylotowych przepustów P-2, P-3 i P-4 po stronie budowanej ścieżki rowerowej wraz z remontem/odtworzeniem umocnienia wylotów narzutem kamiennym, - zabudowa krawężników i obrzeży, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, zjazdów oraz dojść do posesji, - wykonanie zabezpieczenia skarp nasypów i wykopów, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. c) Branża teletechniczna - roboty rozbiórkowe istniejących sieci teletechnicznych, - wykonanie wykopów, - wykonanie umocnienia ścian wykopów, - wykonanie przebudowy linii teletechnicznej doziemnej, - wykonanie kanału technologicznego. d) Branża elektryczna - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz likwidowanej infrastruktury wraz z transportem, - przełożenie słupa krańcowo krańcowego nr 2 do nowej lokalizacji, - przełożenie oraz wymianę słupów przelotowych nr 3 i nr 5, - wymianę słupa przelotowego nr 4 bez zmiany lokalizacji, - przełożenie przęsła linii między słupami 1 i 2, - wymianę przewodów linii izolowanej ASXSn w przęsłach 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, - przełożenie i wydłużenie lub skrócenie przyłączy napowietrznych izolowanych, - przeniesienie szafki licznikowej na nowy słup nr 5, - montaż dwóch dodatkowych opraw na słupach linii elektroenergetycznej, - budowa nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, - budowa linii kablowej zasilającej słupy, - posadowienie nowej szafki oświetleniowej SO. 1.3. W celu realizacji zadania w pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z adaptacją istniejącego bunkra na toalety publiczne oraz roboty z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. Następnie zostaną wykonane roboty ziemne w formie korytowania pod projektowane warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni. Po wykonaniu korytowania wykonane zostaną projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. Na koniec wykonane zostanie humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą. 1.4. Projekt współfinansowany ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego dla osi priorytetowej 6. „Rozwój miast”, działanie 6.2 „Promowanie Strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Podany zaś powyżej w pkt. 1. zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych. 2.1. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach