Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 0368T Bilcza-Ciołków-Kuby Młyny-Podmarzysz polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika w miejscowości Marzysz na odcinku 1130,00 m, na terenie gminy Daleszyce. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; b) wykonanie poszerzenia jezdni w tym: - wykonanie koryta na gł. 50 cm, - wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, c) budowę chodnika jednostronnego szerokości 2,00 m na całej długości z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik kostka szara, zjazdy na posesje kostka czerwona); d) wykonanie obramowania chodnika z krawężników betonowych 15x30 i obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej; e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na chodniku i zjazdach; f) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm na zjazdach, g) wykonanie umocnienia nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa; h) wykonanie odwodnienia w tym: kanału z rur PVC śr. 160 mm, studzienek kanalizacyjnych betonowych śr. 500 mm; i) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10 cm z wypełnieniem humusem; j ) regulację pionową włazów kanałowych na studniach kanalizacji sanitarnej, , zaworów wodociągowych i gazowych; k) przestawienie wiaty przystankowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100 zł.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach