Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 573 031 , fax. 413 572 491
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
  ul. Armii Krajowej 22
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 573 031, fax. 413 572 491
  REGON: 28100000204289
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac modernizacyjnych w pomieszczeniach serwerowni ZOZ w Pińczowie. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie projektów wykonawczych modernizacji pomieszczenia serwerowni podstawowej, 2) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3) wymianę drzwi wejściowych do obu serwerowni, 4) system monitoringu wizyjnego obejmującego serwerownię podstawową oraz zapasową, 5) system zarządzania serwerownią podstawową - system monitorowania parametrów środowiskowych, 6) wykonanie dedykowanego zasilania dla potrzeb serwerowni podstawowej, 7) zaprojektowania i wykonania prac instalacyjno-remontowych, 8) wykonanie prac remontowych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową, 9) dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni podstawowej, 10) dostawę wraz z montażem systemu gaszenia SUG w serwerowni podstawowej, 11) dostawę wraz z montażem szafy typu rack do serwerowni podstawowej, 12) opracowania dokumentacji technicznej dla wykonanych instalacji, 13) dostawy wraz z montażem dwóch systemów: kontroli dostępu (KD) i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), obejmujących serwerownie podstawową oraz zapasowa, 14) wykonanie połączenia światłowodowego między serwerowniami podstawową i zapasową oraz punktem dystrybucyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 4 700,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące siedemset). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: Nr konta zamawiającego: 03 1050 1429 1000 0022 1211 9933 Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tytuł wpłaty: Wadium – postępowanie nr ZOZ/ZP/5/10/2019. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub złożony w siedzibie zamawiającego, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X ust. 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM’, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (ust. 13 lit. a niniejszego rozdziału). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 2 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach