Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-544 Kielce, ul. Studzienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 312 524 , fax. 413 685 057
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2
  25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 312 524, fax. 413 685 057
  REGON: 36770510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego: 1. 20 szt. zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz 15 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu Gminy Kielce: „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. (I część). Wymagania techniczne m.in: możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) poprzez możliwość ustawienia podstawowych opcji pomocy. W opcjach podstawowych pomocy powinno zawierać się np. możliwość ustawienia wielkości czcionki, wskaźnika czy ikon, możliwość ustawienia odpowiedniego kontrastu dla polepszenia widoczności i czytelności tekstu oraz aplikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 (dla I części) do SIWZ. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a wymaga aby przez cały okres realizacji dostaw wykonawca zatrudniał na umowę o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 i art. 25 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12) co najmniej jednego pracownika bezpośrednio związanego w wykonywaniem zadań stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (I część). Zgodnie z powyższym zapisem wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno wykonawców jak i ewentualnych podwykonawców. 2. 2 szt. zestawów komputerowych wraz z monitorami, 6 szt. komputerów przenośnych oraz pakietów oprogramowania biurowego do wszystkich komputerów w ramach projektu Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.(II część). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8a (dla II części) do SIWZ. 3. 12 szt. zestawów komputerowych wraz z monitorami, 2 szt. komputerów przenośnych oraz pakietów oprogramowania biurowego do wszystkich komputerów w ramach projektu Gminy Kielce „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Efektywna pomoc społeczna (III część). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8b (dla III części) do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 3 części zgodnie z powyższymi projektami. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną część/ części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie. Wykonawcy występujący wspólnie - każdy z nich składa oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ustawy lub oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 6 (dla I części), 6a (dla II części), 6b (dla III części) do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowy zakres, sposób udostępnienia zasobów innego podmiotu określa art., 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy w oryginale załączyć do oferty. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- załącznik nr 7 (Iczęść), 7a (II część), 7b (III część) SIWZ. 4. Oświadczenie o podwykonawcach należy załączyć do oferty - zał. nr 4 (I część), 4a (II część), 4b (III część).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach