Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM, W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ,,CYFROWA GMINA”

Gmina Skarżysko Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne, Kościelna 2a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2714466 , fax. 412714481
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko Kościelne
  Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2714466, fax. 412714481
  REGON: 291010168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM, W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ,,CYFROWA GMINA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” obejmującego:) Zestaw komputerowy z monitorem – 26 szt.) Komputer do projektowania graficznego ( laptop ) - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Określenie warunków: Zamawiającynie stawia warunku w powyższym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższymzakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Określenie warunków: Zamawiający nie stawiawarunku w powyższym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeliWykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wsposób należyty co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej 100000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, daty, oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa zostaławykonana, z załączeniem dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach