Przetargi.pl
Dostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy Wielkiej

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy Wielkiej. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr od 1a do 1e do SIWZ oraz w drukach ofert cenowych. 3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w trakcie trwania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o następujące ilości: • dla zadania nr 1 – komputery AIO z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – o maksymalnie 30 szt., • dla zadania nr 2 – materiały eksploatacyjne HP i Samsung – o ilości wymienione w kolumnie nr 9 Załącznika nr 2b do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 2), • dla zadania nr 3 – materiały eksploatacyjne Lexmark – o maksymalnie 40 szt., • dla zadania nr 4 – przełączniki sieciowe – o maksymalnie 7 szt., • dla zadania nr 5 – telefony IP – o ilości wymienione w kolumnie nr 5 Załącznika nr 2e do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 5) 3.4 Zamawiający gwarantuje, że odbierze i zapłaci za podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, tj.: • dla zadania nr 1 – komputer AIO z systemem operacyjnym i pakietem biurowym –30 szt., • dla zadania 2 – materiały eksploatacyjne HP i Samsung – ilości wymienione w kolumnie nr 8 Załącznika nr 2b do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 2), • dla zadania nr 3 – materiały eksploatacyjne Lexmark – 40 szt. • dla zadania 4 – przełączniki sieciowe – 7 szt., • dla zadania 5 – telefony IP – ilości wymienione w kolumnie nr 4 Załącznika nr 2e do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 5). 3.5 W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zgodnie ze złożonym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, dostawy materiałów takich samych i za taką samą cenę brutto jak zaoferował dla zakresu podstawowego zamówienia. W przypadku niepoinformowania Wykonawcy należy traktować, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Dla zadania 1, 4 i 5: Złożenie zamówienia do zakupu realizowanego w ramach opcji – do 120 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zamówienia w ramach opcji – do 60 dni od złożenia zamówienia. Dla zadania 2 i 3: Złożenie zamówienia do zakupu realizowanego w ramach opcji – do 120 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zamówienia w ramach opcji – do 14 dni od złożenia zamówienia. 3.6 Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 3.7 Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym. Szczegółowe wymagania dotyczące produktów równoważnych określone są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3.8 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.9 Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom: Dla zadania 1: Dokumenty dla komputera AIO z systemem operacyjnym i pakietem biurowym: a) Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie „Produkcja i dostawa” dla producenta komputera AIO, b) Deklaracja zgodności CE na oferowany model komputera AIO, c) Wydruk wyniku testu PassMark CPU Mark dla oferowanego procesora ze strony http://www.cpubenchmark.net, potwierdzający wynik min. 6 500 punktów (wynik musi pochodzić najwcześniej z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu) d) Oferowany model komputera musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany certyfikat lub dokument potwierdzający ten wymóg. e) Szczegółowe informacje techniczne dla oferowanych urządzeń (karty katalogowe, identyfikatory, opisy), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację i ocenę spełniania wymogów technicznych i funkcjonalnych z wymaganymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów z punktów a-e w języku angielskim. Dla zadania 2: Dla każdego przedmiotu zamówienia Wykonawca oferujący równoważny „fabrycznie nowy” produkt w zakresie pozycji wskazanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych”, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych urządzeń do których produkt jest oferowany b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych”, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych” że nie naruszają praw patentowych zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 286) oraz Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U.2016.2) d) Kartę produktu producenta materiałów „fabrycznie nowych”, wskazanego w kolumnie nr 6 tabeli stanowiącej załącznik nr 2bb, zawierającą minimum następujące informacje: • nazwę producenta materiału eksploatacyjnego, • producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego, do której oferowany produkt jest równoważny „fabrycznie nowy” • modele lub nazwy urządzeń producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego z jakimi produkt jest kompatybilny, • jednoznaczne oznaczenie produktu równoważnego „fabrycznie nowego” • deklarowana wydajność. e) dokument (certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (dla tonerów kolorowych) - dla każdego tonera równoważnego „fabrycznie nowego” zawierający m.in. dane: • średnia ilość wydruków, • odchylenie standardowe, • dolna granica przedziału ufności (90%), • data testowania, • liczba testowanych kaset, • liczba kaset użytych do obliczeń, • czy stosowano procedurę wstrząsania, • tryb drukowania, Dokumenty, o których mowa muszą zostać wydane przez: - niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą, lub - przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. Oferta z dokumentami nieopatrzonymi datą wystawienia będzie odrzucona. Dotyczy to zarówno materiałów równoważnych „fabrycznie nowych” oraz równoważnych „fabrycznie nowych” jakościowo potwierdzonych przez producenta urządzeń drukujących. f) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) w zakresie: produkcja, sprzedaż tonerów, dla każdego producenta dla którego Wykonawca oferuje materiał równoważny „fabrycznie nowy”. Dla zadania 3: Dla każdego przedmiotu zamówienia Wykonawca oferujący równoważny „fabrycznie nowy” produkt w zakresie pozycji wskazanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych”, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych urządzeń do których produkt jest oferowany b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych”, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych „fabrycznie nowych” że nie naruszają praw patentowych zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 286) oraz Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U.2016.2) d) Kartę produktu producenta materiałów „fabrycznie nowych”, wskazanego w kolumnie nr 6 tabeli stanowiącej załącznik nr 2cc, zawierającą minimum następujące informacje: • nazwę producenta materiału eksploatacyjnego, • producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego, do której oferowany produkt jest równoważny „fabrycznie nowy” • modele lub nazwy urządzeń producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego z jakimi produkt jest kompatybilny, • jednoznaczne oznaczenie produktu równoważnego „fabrycznie nowego” • deklarowana wydajność. e) dokument (certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC19752 (dla tonerów monochromatycznych) - dla każdego tonera równoważnego „fabrycznie nowego” zawierający m.in. dane: • średnia ilość wydruków, • odchylenie standardowe, • dolna granica przedziału ufności (90%), • data testowania, • liczba testowanych kaset, • liczba kaset użytych do obliczeń, • czy stosowano procedurę wstrząsania, • tryb drukowania, Dokumenty, o których mowa muszą zostać wydane przez: - niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą, lub - przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. Oferta z dokumentami nieopatrzonymi datą wystawienia będzie odrzucona. Dotyczy to zarówno materiałów równoważnych „fabrycznie nowych” oraz równoważnych „fabrycznie nowych” jakościowo potwierdzonych przez producenta urządzeń drukujących. f) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) w zakresie: produkcja, sprzedaż tonerów, dla każdego producenta dla którego Wykonawca oferuje materiał równoważny „fabrycznie nowy”. Dla zadania 4: W przypadku zaoferowania przełącznika równoważnego należy dostarczyć szczegółowe informacje techniczne dla oferowanych urządzeń (karty katalogowe, identyfikatory, opisy), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację i ocenę spełniania wymogów technicznych i funkcjonalnych z wymaganymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie powyższych dokumentów w języku angielskim. Dla zadania 5: W przypadku zaoferowania równoważnych telefonów typu I, typu II Wykonawca dołączy do oferty szczegółowe informacje techniczne dla oferowanych urządzeń (karty katalogowe, identyfikatory, opisy), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację i ocenę spełniania wymogów technicznych i funkcjonalnych z wymaganymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: dla zadania 1: 7 000,00 (siedem tysięcy złotych 00/100), dla zadania 2: 1 000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100), dla zadania 3: 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), dla zadania 4: 3 500,00 (trzy tysiące pięćset złotych 00/100), dla zadania 5: 5 000,00 (pięć tysięcy złotych 00/100), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach