Przetargi.pl
„Rozbudowa instalacji kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie”

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 386 14 41, , fax. 41 386 15 56
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
  ul. 11 Listopada 74
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 386 14 41, , fax. 41 386 15 56
  REGON: 32232400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jedrzejow.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa instalacji kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Przedmiot i zakres inwestycji: Rozbudowa istniejącej instalacji kontroli dostępu (KD), telewizji dozorowej (CCTV) i sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) na potrzeby wydzielenia nowych stref ograniczonego dostępu w obrębie I-go i II-go piętra oraz skomunikowanie pomieszczenia 0.32 „Wydział Grodzki poczekalnia” z pomieszczeniem 0.31 Wydział Grodzki pokój świadków budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie (pomieszczenia 0.31 i 0.32 zlokalizowane na parterze budynku). UWAGA: Prace remontowo-adaptacyjne w obrębie pomieszczenia 0.17 na parterze, realizowane na potrzeby organizacji Biura Obsługi Interesanta, wykonano w roku 2015 r. i nie wchodzą one w zakres obecnego zamówienia. Charakterystyka lokalizacji przedmiotowego obiektu: Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania 0,1955 ha i położona jest na działkach o nr ewid. 345 i 347 obręb 4 w Jędrzejowie. Działka o kształcie prostokąta usytuowana jest po północnej stronie ulicy 11-go Listopada, z którą posiada wspólną granicę południową, i z którą jest skomunikowana za pośrednictwem istniejącego, urządzonego zjazdu z drogi publicznej – ulicy 11-go Listopada. Od północy, wschodu i zachodu przedmiotowe działki graniczą z terenami zainwestowanymi o charakterze mieszkalnym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna) i usługowo-handlowym (usługi dla ludności). Dla terenu inwestycji nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym, zgodnie z zapisami art. 50 ust 2 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 z późniejszymi zmianami), realizację zadania prowadzi się bez potrzeby uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na fakt, iż nie powoduje ona zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia ona jego formy architektonicznej, a także nie jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Charakterystyka istniejącego budynku sądu: Istniejący budynek administracyjno-biurowy o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym piwnicznej zagłębionej w terenie jedynie na części wysokości i na części jej obwodu. Obiekt wolnostojący zabudowany na planie zbliżonym do litery „C”, pierwotnie o czterech kondygnacjach nadziemnych w części frontowej (równoległej do ulicy 11-go Listopada) i dwóch kondygnacjach w części pozostałej, nadbudowany i rozbudowany w latach 2008 – 2010 do kształtu istniejącego obecnie. Budynek o konstrukcji mieszanej, przykryty stropodachem pełnym o konstrukcji żelbetowej, wyposażony w dwie żelbetowe klatki schodowe oraz dźwig osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych, zapewniające komunikację w obrębie wszystkich kondygnacji obiektu. Wejście główne zlokalizowano w elewacji południowej budynku (od strony ul. 11-go Listopada), którą jako reprezentacyjną zaopatrzono w kurtynę aluminiowo-szklaną i wykończona elementami kamiennymi. Pozostałe dwa wejścia/wyjścia do/z budynku zlokalizowano od strony dziedzińca wewnętrznego, dostępnego z ulicy 11-go Listopada za pośrednictwem furtki i bramy wjazdowej. W obrębie budynku zlokalizowano sale rozpraw, pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne, archiwa, magazyny podręczne, sanitariaty, komunikację oraz pomieszczenia technicznej obsługi. Wyposażenie budynku w instalacje: Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: • odgromową, • elektryczną silnoprądową, • elektryczne słaboprądowe (SWiN, LAN, DSR, VD oraz KD, CCTV i SAP podlegające rozbudowie ), • wodociągową, • hydrantową wewnętrzną, • kanalizacji sanitarnej, • kanalizacji deszczowej, • centralnego ogrzewania z własnej kotłowni olejowej, • centralnej ciepłej wody użytkowej, • wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń, • klimatyzacji w części pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach