Przetargi.pl
Usługi związane z obsługą serwisową i wzorcowaniem analizatorów wydechu typu AlcoQuant 6020/6020 Plus

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z obsługą serwisową i wzorcowaniem analizatorów wydechu typu AlcoQuant 6020/6020 Plus
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z przeglądem, naprawą oraz wzorcowaniem analizatorów wydechu typu AlcoQuant 6020/6020 Plus – 12 sztuk: Przegląd techniczny, konserwacja, kalibracja i wzorcowanie analizatorów wydechu AlcoQuant 6020/6020 Plus 12 szt. - 48 usług 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.3 Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe. 3.4 Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar albo akredytowane laboratoria wzorcujące. Przedmiotowe świadectwo musi zawierać co najmniej wyniki wzorcowania wraz z odchyleniami, informację o zachowaniu spójności pomiarowej i zastosowanych wzorcach oraz zalecany termin kolejnego wzorcowania. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji. 3.5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l, 0,25mg/l, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Częstotliwość wzorcowania – co 6 miesięcy. Zamawiający w druku oferty cenowej oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie wzorcowany w laboratoriach, które posiadają aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu, ze wskazaniem siedziby placówki oraz numeru zakresu akredytacji. 3.6 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z realizacją zamówienia, tj. obsługą serwisową analizatorów wydechu przez cały okres trwania umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Obowiązek zatrudnienia powyższych osób zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 3.7 W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres trwania umowy poprzez przedłożenie wykazu osób wykonujących czynności związanych z obsługą serwisową analizatorów wydechu wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia. Zamawiający w każdym momencie realizacji umowy zastrzega sobie możliwość do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w powyższym zakresie. Wykaz osób należy złożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego. 3.8 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności związanych z obsługą serwisową analizatorów wydechu na podstawie umowy o pracę. 3.9 O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w pkt. 3.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Powyższe zmiany wymagają przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wskazane osoby do realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz złożenia nowego wykazu osób. 3.10 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia osób wykonujących czynności związanych z obsługą serwisową analizatorów wydechu. Przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach