Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”.

Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-105 Krasocin, Macierzy Szkolnej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 39 17 317 , fax. 41 39 17 010
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie
  Macierzy Szkolnej 1
  29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 39 17 317, fax. 41 39 17 010
  REGON: 36622844900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasocin.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków szklono–wychowawczych zwanych w dalszej części SIWZ „szkołą” do Kielc wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021. Świadczenie usług odbywać się będzie samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do dowiezienia do szkół 9 dzieci. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy. 1. Zakres obejmuje transport i opiekę w czasie przewozu (przewóz i odwóz) uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania znajdującego się a terenie Gminy Krasocin do: - Akademia Życia Bezpłatne Szkoły Specjalne, Kielce, ul. Piekoszowska 157A – (1 dziecko), miejsce zamieszkania dziecka – Wola Świdzińska), - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach, ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce – 3 dzieci ( w tym dwoje dzieci w internacie – dowóz w poniedziałek, odwóz w piątek), miejsce zamieszkania dzieci : Oleszno, Lipia Góra, Krasocin, - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach, ul. Szkolna 29, 25- 604 Kielce – 1 dziecko, miejsce zamieszkania dziecka Ludynia - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kielcach ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce- 2 dzieci, miejsca zamieszkania dzieci: Oleszno, Czostków, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6, 25-705 Kielce – 2 dzieci ( w tym 1 dziecko w internacie, dowóz w poniedziałek, odwóz w piątek), miejsca zamieszkania dzieci: Lipia Góra, Oleszno. 2. Przewozem objęci będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. 3. Dowozy wykonywane będą w zgodzie z rozkładem zajęć podanym przez Dyrektora każdej placówki. Dojazd między godz. 7.00-8.00 na zajęcia, a powrót między godz. 14.00-16.00. W okresie obowiązywania umowy wykaz planowanych tras dowozu oraz ilość dowożonych uczniów, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ może ulec zmianie. Zmianie mogą ulec także godziny dowozu i odwozu uczniów w wyniku dokonania przez dyrektorów szkół zmiany rozkładu zajęć lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia różnych godzin dowozu i odwozu w poszczególnych dniach tygodnia. 4. Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd do siedziby Wykonawcy po zakończeniu dowozu realizowany będzie na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem trasy przewozu dla zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wykaz wykonanych lub wykonywanych usług przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością zał. nr 6 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę lub usługi związane z przewozem osób o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, Do każdej pozycji z wykazu należy przedłożyć dokument, że usługa została wykonana należycie. Z załączonych dokumentów jednoznacznie winno wynikać, że przewoźnik świadczy usługi w zakresie przewozu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Brak oświadczenia oznacza realizację bez udziału podwykonawców. -przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 Kodeksu Cywilnego - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. -Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów z podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. i zobowiązania jego członków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach