Przetargi.pl
"modernizacja budynku mieszkalnego osady leśnej leśnictwa Szczeka"

NADLEŚNICTWO STASZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Oględowska 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO STASZÓW
  ul. Oględowska 4
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 830017475
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "modernizacja budynku mieszkalnego osady leśnej leśnictwa Szczeka"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku mieszkalnego osady leśnej leśnictwa Szczeka2) Zakres przedmiotu zamówienia:• termomodernizacja budynku, • przedłużenie okapów na ścianach szczytowych,• przebudowa wnętrz budynku,• wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,• wykonanie nowych przyłączy do budynku (elektryczne napowietrzne i gazowe), • wymiana instalacji CO i wod -kan,• wykonanie instalacji gazowej,• roboty wykończeniowe,• zagospodarowanie terenu.3) Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 1A do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach