Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku głównego WSSE w Kielcach

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH
  ul. Jagiellońska 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 000291954
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/wsse-kielce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku głównego WSSE w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach””. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Termomodernizacji budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach wraz z instalacją chłodu w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.2. Zamawiający ubiega się o środki Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej XI: REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. 3. Budynek znajduje się na działce o nr. ew. 390/20 obręb 0015 przy ul. Jagiellońskiej 68 w Kielcach. Spodziewane prace nie stanowią zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.4. W ramach zamówienia należy:- opracować dokumentację projektową,- wykonać roboty budowlane:prace podstawowe ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi:- cokół,- ściany zewnętrzne, - wymiana drzwi zewnętrznych,- wymiana okien,- stropodach,- wentylacja mechaniczna,- Instalacja C.W.U.,- Instalacja C.O.,- Instalacja elektryczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:-wykonanych robót:Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:• co najmniej jedną robotę związaną z termomodernizacją budynku o kubaturze powyżej 12 000 m3. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 000 000,00 zł brutto.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.• wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:Kierownikiem robót budowlanych/budowy – jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach