Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Długa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Długa 8
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290384636
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zupostrowiec.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100 % udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania. Zadanie nr 1 obejmuje dostawę następujących trumien i krzyży :- Trumny dębowe sarkofagi – szacunkowa ilość 200 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów,- Trumny ekskluzywne - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny ekskluzywne lux - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny z drewna miękkiego ekonomiczne - szacunkowa ilość 25 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny z drewna miękkiego sarkofagi - szacunkowa ilość 50 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny bukowe sarkofagi - szacunkowa ilość 100 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów,- Trumny do kremacji - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny dziecięce - szacunkowa ilość : 20 szt. ilość wzorów nieograniczona w tym :- rozmiar A- 3 szt,- rozmiar B- 17 szt.- Krzyże drewniane - szacunkowa ilość 30 szt. ilość wzorów nieograniczona.Razem : - 470 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumencie pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.Zadanie nr 2 obejmuje dostawę następujących trumien i krzyży.- Trumny dębowe sarkofagi - szacunkowa ilość 100 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory,- Trumny ekskluzywne - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny ekskluzywne lux - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Trumny bukowe sarkofagi - szacunkowa ilość 80 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory, - Trumny do ekshumacji - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,- Krzyże drewniane - szacunkowa ilość 30 szt. ilość wzorów nieograniczona.,Razem : - 240 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumencie pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39296100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6700 zł (słownie sześć tysięcy siedemset złotych).2. W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego zadania wynosi odpowiednio :a) Zadanie nr 1 – 4500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych ),b) Zadanie nr 2 – 2.200 PLN ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych) .3. Wadium musi być złożone przed upływem terminu ( dzień, miesiąc, rok i godzina) składania ofert wskazanego w Rozdziale 19 pkt 2 SWZ i musi być ważne nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Santander Bank Polska SA o/ Ostrowcu Św. 39 1910 1048 2303 99 89 1916 0001 z adnotacją „Wadium zadanie nr ……– Znak sprawy: 2/2022/TP”6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela).8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą.9 . Pozostałe warunki zwrotu , zatrzymania i przedłużenia ważności wadium zawarte są w rozdziale 16 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przezZamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJWykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy trumien i krzyży. Każda z wykazanych dostaw winna być wykonana na rzecz innego podmiotu.Za dostawy podobne Zamawiający uzna dostawy trumien i krzyży o wartości brutto :- dla zadania nr 1 – 300 tys. zł każda w okresie 1 roku,- dla zadania nr 2 - 120 tys. zł każda w okresie 1 roku.W przypadku złożenia oferty na zadania nr 1 i zadanie nr 2 należy wykazać realizację podobnych dostaw osobno dla zadania nr 1 i zadania nr 2 - minimum 4 różne.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach