Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia dla klubów seniora oraz mieszkań wspomaganych”

Urząd Gminy Sadowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-580 Sadowie, Sadowie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8692437, 8692436 , fax. 158 692 437
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sadowie
  Sadowie 86
  27-580 Sadowie, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8692437, 8692436, fax. 158 692 437
  REGON: 54990900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sadowie.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia dla klubów seniora oraz mieszkań wspomaganych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu dostaw zadania pn. „Dostawa wyposażenia dla klubów seniora oraz mieszkań wspomaganych”. określonego poniżej: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu dostaw w ramach w/w zadania, określonego poniżej: Zadanie 1 – Zakup mebli wraz z montażem Lp. Nazwa Ilość 1 Krzesło składane 30szt. 2 Szafka na buty 1 szt. 3 Fotel bujany z podnóżkiem 6 szt. 4 Wersalka na 3 osoby 1 szt. 5 Wieszak na ubrania 2 szt. Do wszystkich pozycji wymagany jest montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zadanie 2 – Zakup sprzętu RTV i AGD Lp. Nazwa Ilość 1 Zmywarka wolnostojąca na 9 kompletów 1 szt. 2 Czajnik elektryczny 2 szt. 3 Butla gazowa z reduktorem i wężem 5 szt. 4 Antena do telewizji naziemnej 2 szt, Zadanie 3 – Zakup wyposażenia Lp. Nazwa Ilość 1 Rower stacjonarny treningowy 1 szt. 2 ANTY-monopol- gra planszowa 2 szt. 3 Szachy 2 szt. 4 Warnik 1 szt. 5 Serwis obiadowo kawowy 2 szt. 6 Kubek na gorące napoje 2 szt. 7 Zestaw Sztućców na 12 osób 2 szt. 8 Zestaw noży 2 szt. 9 Gra scrabble 2 szt. 10 Garnek 5l z pokrywką 2 szt. 11 Zestaw do nordic walking 40 szt. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach