Przetargi.pl
Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach o masie całkowitej do 3,5 t.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi-pn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach o masie całkowitej do 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest holowanie i parkowanie „pojazdów samochodowych”, „pojazdów silnikowych” przyjętych jako depozyt policyjny, będących dowodami rzeczowymi w celu przeprowadzenia w niezbędnym zakresie czynności procesowych, zgodnie z art. 308 § 1 KPK na koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110) oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych policji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Przewidywana ilość przewozu samochodów i ilości dób parkowania pojazdu: Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Starachowicach o masie całkowitej do 3,5 t.: ilość planowanych holowań - 120, ilość dób parkowania - 850. Wykonawca usługi do holowania pojazdów do 3,5 t. powinien przystąpić w czasie nie dłuższym niż 30 minut licząc czas od momentu odebrania dyspozycji o usunięciu pojazdu. Wykonawca usługi musi dysponować strzeżonym miejscem do przechowywania pojazdów (parking) z całodobowym dozorem znajdującym się w odległości nie większej niż 15 km od KPP w Starachowicach. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności związane z holowaniem (tj. dojazd, załadunek, transport i rozładunek) przez cały okres trwania umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia powyższych osób zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres trwania umowy poprzez przedłożenie wykazu osób wykonujących czynności związane z holowaniem (tj. dojazd, załadunek, transport i rozładunek), wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia. Zamawiający w każdym momencie realizacji umowy zastrzega sobie możliwość do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w powyższym zakresie. Wykaz osób należy złożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie 7 dni do Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 500,00 zł. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w pkt. 3.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Powyższe zmiany wymagają przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wskazane osoby do realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz złożenia nowego wykazu osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach