Przetargi.pl
Dostawa pościeli jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 91 82 , fax. 41 273 92 29
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 91 82, fax. 41 273 92 29
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pościeli jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pościeli jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą Starachowicach, ul. Radomska 70 ujętych w pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz asortymentu medycznego (załącznik nr 6 do SIWZ) z opisem przedmiotu zamówienia i ilością przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy. Produkty winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone w Ustawie o wyrobach medycznych. Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w terminie (od 2 do 10 dni roboczych wg oferty) na podstawie zamówień oraz potrzeb składanych faxem lub e-mailem (w nagłych przypadkach telefonicznie potwierdzonych w późniejszym czasie faxem lub e-mailem), transportem Wykonawcy (lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach