Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania p.n.: Budowa parkingu na os. Błękitnym na wysokości budynku nr 20 w Dzierżoniowie.

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6450800 , fax. 74 6450801
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6450800, fax. 74 6450801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania p.n.: Budowa parkingu na os. Błękitnym na wysokości budynku nr 20 w Dzierżoniowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących: 1) budowy parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, 2) budowy chodnika i dojść do parkingu, 3) budowy kanalizacji deszczowej, 4) przebudowy oświetlenia wraz z usunięciem kolizji sieci EnergiaPro, 5) zagospodarowania terenów zielonych w obrębie parkingu między innymi poprzez rekultywację i niwelację terenu humusem, zagrabienie i obsianie trawą. (świeży obsiew należy delikatnie zagrabić a następnie zawałować). 6) nasadzenia 6 sztuk kosodrzewiny o wysokości minimum 50 cm (wysokość części nadziemnej). Miejsce nasadzenia wskaże Zamawiający. 7) zakres rzeczowy umowy nie obejmuje usunięcia drzew. 2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 770/2010 z dn. 28.10.2010r., projektem budowlanym rozbudowy parkingu na wysokości budynku nr 20 na Osiedlu Błękitnym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót określają: 1) projekt budowlany rozbudowy parkingu na wysokości budynku nr 20 na os. Błękitnym w Dzierżoniowie - branża drogowa, oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji z siecią energetyczną i branża sanitarna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt 1, zobowiązuje się do: 1) przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników, 3) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 4) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę, 5) niezwłocznego wyczyszczenia nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 6) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 7) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (w Bielawie około 6 km od Dzierżoniowa) i poniesienia kosztów składowania, 8) wywozu asfaltobetonu z rozbiórki i jego utylizacji w Wałbrzychu, 9) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ i formacie TIF), 10) realizacji i poniesienia wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji, uzgodnień, opinii i warunków usunięcia kolizji sieci EnergiaPro stanowiących integralną część projektu budowlanego, 11) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkich badań i pomiarów niezbędnych przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 12) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 13) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia, że będzie prowadził ewidencję wytwarzanych odpadów i będzie gospodarował nimi z godnie z ustawą o odpadach D.U z 2013 poz. 21 z póź. zm. 14) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, 15) zgłaszania na bieżąco do odbioru wszystkich robót podlegających zakryciu, 16) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierownik robót sanitarnych w terminie do 30.04.2014r., 17) uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowania wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP; informujemy, że Urząd wdrożył m.in. normę środowiskową PN-EN-ISO 14001:2005 oraz BHP PN-N-18001:2004. 18) wprowadzenia oznakowania, na czas wykonywania robót, uniemożliwiającego wjazd osób postronnych na teren budowy, 19) wprowadzenia stałej organizacji ruchu poprzez montaż: - znaku D-18 - 1szt., - znaku D-18a - 4szt., - tabliczki T-29 - 4szt., - słupków do znaków drogowych stalowych ocynkowanych o średnicy 60.3mm, grubość ścianki 3,2mm - 5 szt., - oznakowania poziomego - malowanie farbą gruboziarnistą kopert. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.dzierzoniow.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoOTYyOSwxLDAp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach